Addendum Colo Services

 1. Verklaringen, garanties en verbonden
  1. Klant verklaart, garandeert of sluit zich af dat:
   1. Klant zal zich houden aan alle wetten en aan de regels en voorschriften van PhoenixNAP, LLC (PNAP).
   2. Cliënt zal geen andere huurder of bewoner van de voorziening storen of hinderen.
   3. De Klant moet het wettelijke recht / gezag bezitten of behouden voor alle apparatuur van de Klant die onder deze overeenkomst valt.
   4. De Klant mag geen van de apparatuur van de Klant, of de apparatuur, faciliteiten of diensten die in het kader van deze overeenkomst aan de Klant worden geleverd, gebruiken om de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit op welke manier dan ook te schenden, verkeerd toe te passen of te schenden.
   5. De klant zal de apparatuur van de klant in de klantruimte gebruiken in overeenstemming met de milieu- en andere specificaties van de fabrikant.
   6. De Klant zal de faciliteit of services niet gebruiken voor gevaarlijke activiteiten of levenskritieke applicaties of services die, als ze falen, kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel, catastrofale schade of massavernietiging.
   7. Klant is als enige verantwoordelijk voor al het onderhoud, integriteit, bewaring, beveiliging en backup van de inhoud van de Klant en de naleving door de Klant van alle wetten, regels of voorschriften in een regio of land die van toepassing zijn met betrekking tot beveiliging, privacy, wettigheid en veilige afhandeling van de gegevens van de Klant en de eindklant van de Klant.
  2. PNAP vertegenwoordigt, garandeert of verbindt zich ertoe dat:
   1. PNAP heeft het wettelijke recht en de bevoegdheid om de klant een licentie te verlenen om de klantenruimte te gebruiken voor doeleinden die in deze overeenkomst worden beschreven.
   2. PNAP behoudt het wettelijke recht en de bevoegdheid om dezelfde licentie te verlenen voor de doeleinden die in deze overeenkomst worden beschreven.
   3. PNAP zal voldoen aan alle federale, staats-, lokale en internationale wetten waaraan PNAP gebonden moet zijn terwijl ze de klant de dienst (en) verleent.
   4. PNAP zal alle toepasselijke en overeengekomen SLA naleven en de Klant de dienst (en) leveren.
   5. PNAP zal redelijke en passende fysieke beveiliging handhaven om de inhoud van de Klant te beschermen.
   6. PNAP staat niet toe of machtigt geen derde partij om iets te doen dat de Klant of een toepasselijke partij (kredietverstrekker, enz.) Onderwerpt aan claims, pandrechten of bezwaringen in overeenstemming met de wet, wet of uitdrukkelijk of stilzwijgend contract.
   7. PNAP behoudt het eigendom van de PNAP-website en de services, inclusief en zonder beperking ons intellectueel eigendom, het uiterlijk en de software, interface, inhoud, logo's, merken en merken.
   8. PNAP behoudt het eigendom van alle items die het installeert in het klantengedeelte, met uitzondering van apparatuur die eigendom is van de klant.
  3. Disclaimer:
  4. MET UITZONDERING VAN DE VERMELDINGEN, GARANTIES EN VERBONDEN DIE HIERBOVEN WORDEN VERMELD, DRAAGT PNAP DIENSTEN UIT EN BIEDT RUIMTE RUSTIG AAN DE KLANT OP EEN "AS-IS" -GROND. HET GEBRUIK DOOR DE KLANT VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT. PNAP GEEFT GEEN GARANTIES OVER GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, TENANTABILITEIT, HABITABILITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK OF GARANTIES DIE ZIJN VERKREGEN DOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN. PNAP GARANDEERT NIET DAT DE FACILITEITSDIENSTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST WORDEN VERSTREKT, ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VOLLEDIG VEILIG ZIJN.

   Beide partijen verklaren, garanderen of sluiten af ​​dat ze niet hebben gehandeld met een makelaar of verwijzer die niet op de SOF is geregistreerd. Als een andere persoon of entiteit dan die makelaar / verwijzer een vergoeding voor de vinder, makelaardij-commissie of andere compensatie claimt voor het handelen in die hoedanigheid, houdt de partij waarvoor de eiser beweert te hebben bemiddeld, de andere partij onschadelijk en / of vrijwaart hij hen voor enige vorderingen en kosten, uitgaven en aansprakelijkheden in verband met die vordering - inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en gerechtskosten ter verdediging van de vordering.

 2. Verzekering
  1. Onze verzekering:
   1. PNAP heeft een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering van niet minder dan $ 1 miljoen per gebeurtenis voor lichamelijk letsel en materiële schade.
   2. B. PNAP heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers voor het bedrag dat PNAP wettelijk verplicht is te dragen.
  2. Klantverzekering, polisvereisten en garanties:
   1. Cliënt zal een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering hebben voor een bedrag van niet minder dan $ 1 miljoen per gebeurtenis voor lichamelijk letsel en materiële schade.
   2. Cliënt draagt ​​een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers voor een bedrag van niet minder dan $ 1 miljoen per gebeurtenis.
   3. Cliënt zal een arbeidsongevallenverzekering hebben voor een bedrag dat niet lager is dan Cliënt wettelijk verplicht is te dragen.
   4. Cliënt zal de apparatuur van Cliënt verzekeren.
   5. De agenten, aannemers en / of onderaannemers van de klant houden een verzekering aan op een niveau dat niet lager is dan wettelijk verplicht is (zoals van toepassing op hun branche of de branche van haar agenten).
   6. De Klant zorgt ervoor dat de polissen van de Klant erop wijzen dat PNAP 30 (dertig) dagen voordat er wijzigingen, annuleringen of limietaanpassingen worden doorgevoerd, op de hoogte wordt gebracht. (Annulering of wijziging verandert niets aan de verplichting van de Klant om de dekking te behouden in overeenstemming met deze sectie.)
   7. De Klant zorgt ervoor dat alle beleidsregels zijn geschreven op een 'per-gebeurtenis'-beleidsformulier.
   8. De Klant verzekert dat de Klant alle risico's van schade aan eigendommen of letsel aan personen in, op of over de Klantenruimte op zich neemt door een gebeurtenis veroorzaakt door de Klant, de agenten van de Klant of de werknemers van de Klant en doet afstand van alle aanspraken op PNAP (tenzij PNAP, haar agenten of zijn werknemers veroorzaken de claim door nalatigheid of opzettelijke actie). Een passende verzekering die door de Klant is afgesloten, zal deze risico's beperken.
   9. Klant neemt alle risico en dat PNAP niet aansprakelijk is voor verlies of schade aan Klant, agenten van Klant, of eigendommen van Klant werknemers beschadigd door of voor enig letsel veroorzaakt door brand, explosie, vallend gips, stoom, gas, elektriciteit, water of lekkende regen van enig deel van het gebouw of pijpen, apparaten, sanitair, dak, straat, ondergrond of enige andere bron van vocht door welke oorzaak dan ook, tenzij veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke actie van PNAP, haar agenten of haar werknemers. Een passende verzekering die door de Klant is afgesloten, zal deze risico's beperken.
   10. De Klant zal elke brand of ongeval die zich voordoet, of een defect ontdekt in de Klantenruimte of de faciliteit melden aan PhoenixNAP per direct plannen.
 3. Wijzigingen in het klantengedeelte
 4. Client SOF kan ervoor zorgen dat Client bepaalde werkzaamheden in Client Area kan uitvoeren of iemand kan aanwijzen om dat werk te doen. Deze bepalingen regelen die werkzaamheden, indien gespecificeerd:

  1. De Klant zal het werk dat als "Werk van de Klant" is aangeduid en expliciet wordt beschreven in de SOF uitvoeren of een agent, werknemer of aannemer machtigt om dit uit te voeren.
  2. Cliënt zal zelf en op tijd betalen voor elk werk dat is aangewezen als Cliënt's Werkcliënt, en houdt de faciliteit en de Cliëntruimte vrij van pandrechten, bezwaren of claims voor de uitgevoerde wijzigingen. Als een pandrecht op het Klantengebied wordt geplaatst, heeft de Klant 10 (tien) dagen vanaf de kennisgeving van het pandrecht om het te verwijderen of aanvaardbare maatregelen te nemen om het op te lossen. Als de Klant [het pandrecht / bezwaring / claim] niet oplost, kan PNAP de claim voor de Klant afhandelen zonder enig onderzoek naar de geldigheid, en de kosten die PNAP aan de Klant maakt, factureren als verschuldigde vergoedingen in overeenstemming met de eerder vermelde voorwaarden.
  3. Het is Cliënt niet toegestaan ​​werkzaamheden of bewerkingen die worden uitgevoerd door PNAP, zijn werknemers of agenten of andere Cliënten in de faciliteit te verstoren.
  4. De klant zal PNAP een verzekeringsbewijs overleggen in overeenstemming met alle vereisten van de sectie Verzekering hierboven voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.
  5. Opdrachtgever neemt alle verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het aangewezen werk.
  6. De klant neemt alle risico voor enig letsel, verlies of schade die optreedt tijdens de werkzaamheden van de klant.
  7. Ontwerpplannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan PNAP. PNAP zal de goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren, maar kan toestemming weigeren voor plannen die van invloed zijn op de structuur, het dak, de veiligheid, efficiëntie of beveiliging van de faciliteit, haar systemen en apparatuur, de klantenruimte of andere ruimtes in de faciliteit, of het uiterlijk van de Client Area van gemeenschappelijke of openbare ruimtes. Ontwerpplannen moeten voldoen aan de regels en voorschriften en eventuele toepasselijke bouwnormen of operationele handleiding. Plannen moeten melding bevatten van alle gevaarlijke materialen die tijdens de werkzaamheden kunnen worden gebruikt en een uitleg van de noodzaak van de materialen en alle andere relevante informatie. PNAP zal alles in het werk stellen om de ingediende plannen binnen 5 (vijf) werkdagen te beoordelen en zal goedkeuring of eventuele redelijke bezwaren meedelen, waarna de Klant de plannen indien nodig kan herzien en opnieuw kan indienen. Wanneer de plannen zijn goedgekeurd door de klant en PNAP, worden ze definitieve plannen.
  8. Wanneer deze overeenkomst eindigt, worden alle verbeteringen of aanpassingen aan het onroerend goed een vast onderdeel van PNAP onroerend goed en behoren ze tot PNAP. Cliënt kan alle verplaatsbare meubels, hardware, materialen en handelsinrichtingen verwijderen.
  9. PNAP garandeert geen werk dat door de klant, de agent (en) van de klant of de werknemer (s) van de klant aan de klantruimte is gedaan en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, zelfs niet wanneer de definitieve plannen door PNAP zijn goedgekeurd.
  10. PNAP kan eisen stellen met betrekking tot werk dat moet worden voltooid in de klantenruimte, inclusief, maar niet beperkt tot, de eis dat de klant:
   1. Gebruik een erkende aannemer.
   2. Geef namen, adressen en achtergrondinformatie op over ingenieurs, aannemers, onderaannemers en / of leveranciers.
   3. Verkrijgen en posten van vergunningen.
   4. Geef een redelijke betalingsgarantie aan PNAP of een andere vorm van kredietwaardigheidsgarantie.
   5. Dien voorwaardelijke en definitieve ontheffingen van het pandrecht in, in overeenstemming met de wet van Arizona, voor alle architecten, ingenieurs, aannemers, onderaannemers en leveranciers.
   6. Sta PNAP toe om het werk van de Klant op redelijke tijden en met een redelijke kennisgeving te inspecteren.
   7. Gebruik een aannemer die PNAP kiest voor alle werkzaamheden die het branddetectiesysteem beïnvloeden.
   8. Voldoen aan redelijke vereisten voor verzekeringsdekking.
   9. Voltooi het werk binnen een redelijke tijd.
 5. Slachtoffer en veroordeling
  1. Ongeval
   1. In het geval dat de Client Area beschadigd of vernietigd wordt door brand of ander ongeval, zal PNAP de Client Area herstellen naar de ingangsdatum. PNAP is niet verplicht om de armaturen, meubels, uitrusting of persoonlijke eigendommen van de klant te repareren of te vervangen.
   2. PNAP hoeft pas met reparaties te beginnen als een aanzienlijk deel van de verzekeringsopbrengsten beschikbaar is en niet meer mag worden uitgegeven dan de daadwerkelijke ontvangen verzekeringsopbrengsten.
   3. De opbrengst van de verzekering wordt ontvangen en aangehouden door PNAP.
   4. In het geval van schade of vernietiging door een ongeval dat niet wordt gedekt door een door PNAP onderhouden verzekering, of niet minder dan 25% van de vervangingskosten, of als het ongeval zich voordoet in het laatste jaar van de looptijd, heeft de klant of PNAP mogelijk de mogelijkheid om te beëindigen deze overeenkomst. De beëindigende partij moet de andere partij binnen 60 dagen na de schade of vernietiging op de hoogte stellen en PNAP behoudt alle verzekeringsopbrengsten voor het gebied van de klant als zijn eigen eigendom.
   5. Als geen van beide partijen opzegt, blijft de overeenkomst volledig van kracht, maar kunnen de kosten worden verlaagd of verwijderd totdat de restauratie is voltooid.
   6. Mocht een hypotheekhouder eisen dat de verzekeringsopbrengst op de schulden wordt toegepast, dan heeft PNAP het recht om deze overeenkomst te beëindigen door de klant binnen 15 dagen nadat de houder dit vereist, schriftelijk op de hoogte te stellen, waarbij de datum van de kennisgeving de nieuwe vervaldatum wordt.
   7. Klant doet afstand van statuten §33-343 (Commerciële verhuurder / huurder) en elke andere toepasselijke wet die de vernietiging of beschadiging van een gebouw door de elementen of een soortgelijke oorzaak regelt die een verlaging van de vergoedingen of beëindiging van deze overeenkomst toestaat in geval van schade of vernietiging, behalve zoals beschreven in deze sectie of elders in deze overeenkomst.
  2. Veroordeling
   1. Als de Client Area of ​​faciliteit wordt ingenomen door de macht van een eminent domein of wordt veroordeeld door een bevoegde autoriteit voor een openbaar of quasi-openbaar gebruik of doel, of als een aangrenzend pand of straat wordt ingenomen, veroordeeld, zal het opnieuw worden geconfigureerd of ontruimd in een dergelijke manier die reconstructie of verbouwing van de Client Area of ​​faciliteit vereist of als PNAP een akte of ander instrument verleent in plaats van een eminent domein of veroordeling, heeft elke partij de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen.
   2. De beëindigende partij zal de andere partij hiervan 45 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen. De kennisgeving moet worden gedaan binnen 180 dagen na de datum van aanneming, veroordeling, herconfiguratie, vakantie, akte of ander instrument.
   3. PNAP heeft het recht om alle beloningen of betalingen die in verband met een dergelijk evenement zijn gedaan, te ontvangen.
   4. De Klant heeft het recht om elke afzonderlijke claim die beschikbaar is voor de Klant in te dienen voor elke overname van persoonlijke eigendommen of voorzieningen van de Klant die eigendom zijn van de Klant en die door de Klant kunnen worden verwijderd aan het einde van de termijn, en voor verplaatsingskosten, zolang de claim niet afneemt de toekenning beschikbaar voor PNAP of een hypotheekhouder en de claim is afzonderlijk betaalbaar aan de Klant.

 

v.1; 10282015