Hardware as a Service-addendum

 1. HaaS-huurovereenkomst

  Deze Hardware-as-a-Service-leaseovereenkomst ("Haas") komt tot stand phoenixNAP en Client for the Lease of Lease to Own van bepaalde computerhardwareapparatuur die zich uitsluitend bevindt, wordt beheerd en ondersteund in een phoenixNAP faciliteit.

 2. Termijn

  De duur van de Haas-overeenkomst wordt bepaald na uitvoering van een geldig Service Order Form ("SOF") en heeft een looptijd van respectievelijk 12, 24 of 36 maanden. Bij het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een aanvullende looptijd. De Klant krijgt de mogelijkheid om de hardware volledig en exclusief in bezit te nemen of krijgt de optie om de hardware maandelijks te blijven gebruiken zonder Buyout-bepaling.

 3. Uitkoop van klanten

  Bij uitvoering van het Serviceorderformulier krijgt de Klant de mogelijkheid om de hardware te kopen aan het einde van de Termijn wanneer de Lease to Own-optie is gespecificeerd op het Serviceorderformulier. De Klant zal op het toepasselijke Serviceorderformulier kiezen om de gespecificeerde hardware aan het einde van de overeengekomen Termijn aan te schaffen of om het gebruik op maandbasis voort te zetten. De Buyout-prijs is één dollar ($ 1.00) voor elk gespecificeerd stuk hardware. Elke SOF, inclusief gehuurde hardware, vormt een afzonderlijke lease voor eigen overeenkomst en is, indien uitgevoerd door de partijen hierbij, bindend voor de partijen, hun opvolgers, wettelijke vertegenwoordigers en toegestane rechtverkrijgenden. De algemene voorwaarden die hierin en in dergelijke SOF- of bestelformulieren zijn opgenomen, regelen de lease voor de aankoop en het gebruik van de hardware.

 4. Maandelijkse betaling

  De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse vergoeding zoals gespecificeerd in de Serviceorder. De Klant kan een Setup-vergoeding betalen die gelijk is aan één maandelijkse betaling van de Hardware as a Service-overeenkomst. De rente op achterstallige saldi zal 10% per maand bedragen.

 5. GEEN VOORUITBETALING

  Als de Klant een Lease to Own-regeling kiest, is er geen toepasselijke boete voor vooruitbetaling. Huurder kan de toepasselijke Hardware aanschaffen voorafgaand aan het verstrijken van de op de HOF verstrekte termijn op elk moment voorafgaand aan het verstrijken van de overeengekomen Huurtermijn door alle maandelijkse huurbedragen vooraf te betalen. Na ontvangst van alle verschuldigde bedragen zal Lessor alle rechten, titels en belangen in de toepasselijke hardware die onderhevig is aan verkoop leveren.

 6. Installatie en gebruik van apparatuur

  Zoals geselecteerd door Client, phoenixNAP zal voorzien in voldoende faciliteiten en elektriciteit in een van de beheerde faciliteiten. Cliënt zal apparatuur in bezit houden in een vergunde ruimte die van een phoenixNAP faciliteit alleen bij Buyout. Alle wijzigingen, upgrades en aanpassingen aan de apparatuur moeten worden uitgevoerd door phoenixNAP.

 7. Onderhoud, reparaties en beste inspanningen

  De maandelijkse servicebetaling omvat alle kosten voor hardware, software, besturingssystemen en alle arbeid die nodig is om alle hardware, software en besturingssystemen te onderhouden volgens de uitrustingsplanning (en) op het serviceorderformulier. phoenixNAP zal Best Effort Support Client verantwoordelijk zijn voor het volgende:

  1. Alle apparatuur moet door de klant worden gebruikt voor het legale doel.
  2. Er mogen geen kritische bedrijfsgegevens worden opgeslagen op computerhardware zonder voldoende backup door Client.
  3. PhoenixNAP bepaalt wanneer software-updates geschikt zijn. Als de Klant iemand anders uitvoert of toestaat dan phoenixNAP om onderhoud uit te voeren aan een van de hardware, phoenixNAP is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van dergelijke acties en de Klant kan in rekening worden gebracht voor alle arbeid die verband houdt met het corrigeren van de reparaties van dergelijke acties.
 8. Service Level Agreements (SLA)

  De volgende PhoenixNAP Service Level Agreement ("SLA") is een beleid dat het gebruik van de PNAP Hardware as a Service ("HaaS") regelt onder de voorwaarden van de Master Service Agreement (de "MSA") tussen PNAP, LLC. en Klanten van PNAP . Tenzij hierin anders is bepaald, is deze SLA onderworpen aan de voorwaarden van de MSA en hebben termen met een hoofdletter de betekenis die is gespecificeerd in de Overeenkomst. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van deze SLA te wijzigen in overeenstemming met de MSA.

  1. VERVANGING

   4 uur garantie op hardwarevervanging. Als hardware die van ons is en zich in het datacenter van PNAP bevindt, uitvalt, zal PNAP deze binnen 4 uur na vaststelling en melding door de klant van een storing vervangen. Stuur een e-mail naar om een ​​fout te melden [email protected] of dien een ticket in via de portal op https://portal.phoenixnap.com.

  2. EEN VERGOEDING

   Als PNAP de hardware niet binnen 4 uur vervangt, zal PNAP de Klant een dag van de maandelijks terugkerende hostingkosten van de Klant crediteren. We geven de Klant hetzelfde tegoed van 1 dag voor elk blok van vier uur na de eerste garantie van 4 uur totdat de vervanging is voltooid, tot een totaal van 100% van de maandelijkse terugkerende betaling van de Klant indien nodig. De klant moet ons binnen 7 dagen na de hardwarevervanging een officieel kredietverzoek sturen. Stuur een email naar [email protected] of dien een ticket in via de portal op https://portal.phoenixnap.com om het krediet te claimen.

  3. VRIJWARING

   De garantie van 4 uur op hardwarevervanging is alleen van toepassing op de vervanging van de defecte hardware. Het duurt echter enige tijd om het besturingssysteem en de applicaties opnieuw te laden en eventuele gegevensherstel en toe te passen backups indien nodig, en de tijd om dat te doen telt niet mee voor de hardware-uitval. Zodra de hardware is geïnstalleerd, wordt de timer voor hardwarestoringen gestopt.

 9. Vervanging van hardware

  Indien Klant een probleem ervaart met de werking van de computerhardware, zal Klant een ticket openen met phoenixNAP Ondersteuning bij [email protected]. Het ticket bevat details van het probleem en alle noodzakelijke informatie die de ondersteuning nodig heeft om het probleem te verhelpen.

  1. PhoenixNAP reageert binnen vier uur op een serviceverzoek. phoenixNAP zal de onrustige hardware indien nodig repareren of vervangen.
  2. Reparatie van apparatuur door een door de klant geleverde derde of reparatie die nodig is door oneigenlijk gebruik van de apparatuur wordt op kosten van de klant gerepareerd.
  3. PhoenixNAP zal naar eigen goeddunken bepalen of een hardware-upgrade noodzakelijk is en, indien van toepassing, de maandelijkse vergoedingen die de Klant verschuldigd is.
 10. Systeem Backups

  Cliënt is verantwoordelijk voor het uitvoeren van routine backups voor hun inhoud naar een externe locatie. PhoenixNAP is niet verantwoordelijk en doet afstand van alle aansprakelijkheid voor verloren gegevens als gevolg van systeem- of hardwarefouten.

 11. Gegarandeerde reactietijd

  PhoenixNAP garandeert dat elk verzoek om service binnen vier uur wordt bevestigd.

 12. Eigendom en inspectie

  De computerhardware blijft te allen tijde in het bezit van de Klant, onder voorbehoud van Buyout. Het is de bedoeling en het begrip van beide phoenixNAP en de Klant dat de Apparatuur een afzonderlijk identificeerbaar persoonlijk eigendom zal zijn en te allen tijde zal blijven.

  1. Cliënt zal de Apparatuur vrij en vrij houden van alle pandrechten en bezwaren.
  2. PhoenixNAP of haar agenten hebben te allen tijde vrije toegang tot de Apparatuur voor inspectiedoeleinden en voor alle andere doeleinden die in deze Overeenkomst worden beoogd.
  3. Cliënt zal hiervan onmiddellijk melding maken PhoenixNAP van alle details met betrekking tot schade of verlies als gevolg van onjuiste fabricage, werking of bediening van de apparatuur.
 13. Veiligheidsinteresse

  PhoenixNAP handhaaft een veiligheidsbelang in de computerhardware. In geval van verzuim door de Klant, phoenixNAP behoudt zich het recht voor om alle aan Cliënt verstrekte computerapparatuur terug te nemen, ongeacht de Order of Service Order (s). Klant stemt ermee in alle computerhardware en gerelateerde apparaten in te leveren phoenixNAP bij ingebrekestelling.

 14. Standaard

  Opdrachtgever is in verzuim indien:

  1. Klant betaalt geen enkele termijn van maandelijkse betaling.
  2. De Klant probeert de Apparatuur te verkopen, te verhandelen en / of te ruilen met een derde partij.
  3. Cliënt komt een van de andere verplichtingen uit deze overeenkomst niet na.
  4. Klant stopt met zaken doen.

  Als de klant in gebreke is met deze overeenkomst, kan de consultant verschillende acties ondernemen, waaronder maar niet beperkt tot het beëindigen van de overeenkomst en het herstellen van de apparatuur.

 15. BEEINDIGING

  Bij beëindiging van de LeasenHuurder zal op eigen kosten de Hardware aan Lessor retourneren (op de door Lessor aangewezen locatie binnen de continentale Verenigde Staten) in dezelfde operationele staat, reparatie, staat en uiterlijk als op de Installatiedatum, redelijke slijtage alleen uitgezonderd met alle technische wijzigingen die vooraf door de fabrikant zijn voorgeschreven en daarin zijn verwerkt, en de huurder zal de reparaties (indien van toepassing) regelen en betalen die nodig zijn voor de fabrikant om de hardware onder contractonderhoud te accepteren tegen de dan normale tarieven.

  Bij beëindiging van de Lease to OwnHuurder zal voor het hierin vermelde bedrag alle toepasselijke apparatuur aanschaffen die in de desbetreffende HOF is beschreven. Bij Buyout zal Huurder alle rechten, titels en belangen in de gekochte hardware bezitten. Verhuurder zal onverwijld alle documentatie voor het transport van hardware aan Huurder verstrekken en hardware aan Huurder leveren op een door de Verhuurder gekozen plaats.

  Huurder zal alle overheidswetten, -regelgeving en -vereisten en, indien van toepassing, alle verzekeringsvereisten naleven met betrekking tot het gebruik, onderhoud en de werking van de hardware.

 16. DIVERSE KOSTEN

  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, wordt begrepen en overeengekomen dat dit een gesloten huurovereenkomst is, en dat Lessor, tussen Lessor en Lessee, verantwoordelijk is voor alle kosten en uitgaven van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met met of in verband met deze overeenkomst of de hardware.

 17. GARANTIE
  1. Verhuurder zal, op verzoek en voor rekening van Huurder, ten behoeve van Huurder alle rechten doen gelden die Verhuurder ten aanzien van de Hardware aan de fabrikant zal kunnen doen gelden.
  2. BEHALVE ZOALS ANDERS SPECIFIEK IN HIERIN WORDEN GELEVERD, ZIJN ER GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE STAAT OF DE UITVOERING VAN DE HARDWARE, DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GARANTIE. DE LESSOR HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR LESSEE VOOR ENIGE VORDERING, VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE AARD OF NATUUR, EN ZAL GEEN ENKELE VERMINDERING VAN VERHUUR, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET (i) DE DEFICIENCY OF DE ONVULDIGHEID VAN DE HARDWARE DOEL, al dan niet bekend of bekendgemaakt aan de LESSOR, (ii) ENIGE DEFICIENCY OF DEFECT IN DE HARDWARE, (iii) HET GEBRUIK OF DE UITVOERING VAN DE HARDWARE, (iv) ENIGE ONDERBREKING OF VERLIES VAN SERVICE OF GEBRUIK VAN DE HARDWARE, OF ( v) ENIG VERLIES VAN ZAKEN OF ANDERE GEVOLGSCHADE OF SCHADE, ONGEACHT OF HET VOORGAANDE VAN HET VOORGAANDE. LESSEE ZAL DE LESSOR VERDEDIGEN, VRIJWAREN EN HOUDEN TEGEN ENIGE EN ALLE CLAIMS, EISEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET HET ONTWERP, DE VERVAARDIGING, DE BEZITTING OF DE WERKING VAN DE HARDWARE.
 18. DEFINITIES
  1. De "Installatiedatum" betekent de datum waarop de Hardware op de locatie van de Huurder is geïnstalleerd.
  2. De "Aanvangsdatum" betekent, wat betreft de Hardware die is aangewezen op een HOF waar de Installatiedatum voor dergelijke Hardware op de eerste dag van de maand valt, die datum, en in elk ander geval, de eerste dag van de maand die volgt op de maand in welke een dergelijke Installatiedatum valt.
  3. "Lease" betekent de contractuele afspraak waarbij de huurder wordt verzocht de verhuurder te betalen voor het gebruik van bepaalde hardware.
  4. "Lease to Own" betekent de contractuele afspraak waarbij huurder materiële computerhardware van verhuurder huurt met de opname van het recht, maar niet de verplichting, om het geleasde item te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs en tijd.
 

V.3, 11152021