Hoofdserviceovereenkomst (MSA)

1. Partijen; Overeenkomst

Deze Master Services Agreement ("MSA") wordt uitgevoerd tussen de Klant, geïdentificeerd op een van toepassing zijnd Service Orderformulier ("SOF") als ("Client" of "Licentienemer") en phoenixNAP, LLC ("PNAP") 3402 E University Dr, Phoenix, AZ 85034. Deze MSA gaat vergezeld van het volgende beleid dat hierin is opgenomen en samen de "Overeenkomst" of "MSA" vormt. Voor de doeleinden hieronder zijn Klant en PNAP elk een "Partij", samen de "Partijen".

 • Privacy Shield-compatibel beleid (PP)
 • Beleid voor acceptabel gebruik (AUP)
 • PNAP's General Data Protection Regulation (GDPR) – Compliant Data Protection Policy

PNAP biedt veel diensten aan, waarvan sommige aanvullende overeenkomsten vereisen die door de partijen moeten worden erkend en goedgekeurd om van kracht te zijn. In het geval dat aanvullende services worden aangevraagd, zullen dergelijke addenda, inclusief de respectieve Service Level Agreement (SLA), worden geselecteerd als wijzigingen aan deze MSA op de Client-SOF.

2. Aanvaarding

Partijen geven aan akkoord te gaan met de voorwaarden van deze MSA door ondertekening van de Klant-SOF.

3. Kosten, facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Klant stemt ermee in alle onbetwiste vergoedingen, kosten en lasten te betalen zoals uiteengezet in deze MSA en de Klant-SOF voor diensten die aan Klant worden geleverd tijdens de looptijd van deze MSA. PNAP zal Klant de op de SOF vermelde diensten leveren en Klant een licentie geven om de Klantruimte voor toegestane doeleinden te gebruiken en te bezetten.
 2. Extra services en / of ruimte in de faciliteit zijn beschikbaar tegen betaling; deze aanvullingen, indien aanwezig, zullen worden vastgelegd in een nieuwe SOF of een wijzigingsopdracht.
 3. PNAP zal de Klant maandelijks factureren door de Klant een factuur te sturen. Betaling voor eenmalige kosten dient volledig en vóór de Aanvangsdatum te worden voldaan. Andere maandelijks terugkerende kosten en vergoedingen op de factuur moeten binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur door de Klant worden betaald. Klant zal PNAP nauwkeurige en volledige accountinformatie verstrekken en deze actueel houden. De Klant is aansprakelijk voor laattijdige kosten van in totaal één procent (1%) op elke openstaande factuur, beginnend 30 dagen nadat de betaling verschuldigd was. Over elke openstaande factuur wordt een vertragingsrente berekend van twee procent (2%) per maand.
 4. Opdrachtgever dient een fout binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij PNAP te betwisten. Onbetwiste vergoedingen worden op tijd betaald.
 5. PNAP accepteert alleen Amerikaanse dollars voor betaling. De betaling kan worden gedaan via een cheque of postwissel die naar ons adres wordt gestuurd (aan het einde van dit document), of kan worden gedaan via een elektronische methode, inclusief overschrijving.
 6. Achterstallige betalingen kunnen het krediet van de klant met PNAP schaden, en PNAP kan vereisen dat de betalingsvoorwaarden van de klant worden gewijzigd, waarbij mogelijk een borg (in eerste instantie of een verhoging van), automatische betalingen of betalingen voorafgaand aan de verstrekking nodig zijn.
 7. Als een borgsom vereist is, slaat PNAP het geld op onze algemene rekening op. PNAP betaalt geen rente op borgsommen, en PNAP maakt alleen gebruik van het geld als de Klant achterstallig wordt in een verplichting jegens PNAP. Klant zal de borg onmiddellijk moeten aanvullen als PNAP hiertegen moet opnemen. PNAP zal de borgsom binnen zestig (60) dagen na beëindiging van de MSA met elkaar terugbetalen aan de Klant, zolang de rekening van de Klant volledig is betaald.
 8. Af en toe kan een nutsbedrijf de bedragen wijzigen die zij PNAP in rekening brengen voor stroomlevering, wat resulteert in hogere kosten voor stroomlevering die zonder toeslag aan de Klant worden doorberekend. PNAP zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant zo snel als praktisch mogelijk is, maar in geen geval minder dan dertig dagen voorafgaand aan de verhoging van de tarieven, op de hoogte te stellen van de verhoging van de energiekosten.
 9. Alle oplossingen van derden die PNAP aan de Klant levert, zijn onderworpen aan overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau en alle wettelijk bindende voorwaarden en bepalingen van die derde partij, zoals vermeld en openbaar gemaakt op hun respectieve websites. Serviceniveaus kunnen sterk verschillen per oplossingsprovider en product, en kunnen naar goeddunken van de externe providers worden gewijzigd. In het geval dat een derde partij de bedragen wijzigt die zij PNAP in rekening brengen voor de geleverde dienst, wat resulteert in hogere kosten voor genoemde dienst, zal PNAP de kostenverhoging doorberekenen aan de Klant zonder opslag.
 10. Als Klant iets bij PNAP bestelt waarvoor kosten of onkosten door PNAP moeten worden gemaakt, en Klant heeft vooraf toestemming gegeven voor die onkosten of die onkosten zijn anders gespecificeerd in deze MSA, dan is Klant verplicht PNAP die onkosten of kosten te vergoeden zonder merk- omhoog. PNAP zal de Klant in de volgende factureringscyclus een factuur sturen voor een dergelijke terugbetaling.
 11. Tegoeden die in overeenstemming met de voorwaarden van de Service Level Agreement (SLA) op de rekening van de Klant zijn uitgegeven, mogen alleen worden gebruikt als tegoed voor toekomstige kosten voor services en mogen niet worden verkocht, omgezet in contanten of worden overgedragen. SLA-tegoeden vervallen bij de beëindiging of afloop van de MSA.
 12. De prijzen en vergoedingen waarnaar in deze MSA wordt verwezen, zijn exclusief belastingen, inhoudingen, verkopen, gebruik, toegevoegde waarde, heffingen, invoer, douanerechten, accijnzen of andere belastingequivalenten die vereist zijn als gevolg van de levering van diensten. Alle belastingen worden betaald door de klant.
  1. Klant is niet aansprakelijk voor de inkomstenbelasting van PNAP en PNAP is niet aansprakelijk voor de inkomstenbelasting van Klant.
  2. PNAP is verplicht om namens Klant belastingen te innen, tenzij Klant PNAP een geldig certificaat van belastingvrijstelling van de juiste autoriteit verstrekt.
  3. Als bronbelasting van toepassing is op betalingen voor diensten die in deze MSA zijn gedaan, kan de klant die belastingen aan de juiste belastingdienst betalen en PNAP het officiële belastingbewijs verstrekken, en PNAP laten weten dat bronbelasting vereist is, en de klant zal ervoor zorgen dat PNAP de volledig factuurbedrag.
  4. Cliënt stemt ermee in dat Cliënt en PNAP zoveel mogelijk zullen samenwerken om het bedrag van de verschuldigde bronbelasting te minimaliseren door vooraf inklaringsaanvragen in te dienen onder de relevante dubbelbelastingverdragen, indien van toepassing, bij de relevante belastingdienst om het tarief of de belasting te verlagen of het bedrag vrij te stellen indien toepasselijk.
  5. Cliënt zal de ingehouden belasting tijdig bij de belastingdienst in rekening brengen.
 13. Licentievergoedingen kunnen van tijd tot tijd veranderen en tariefsverhogingen zijn van kracht na het einde van elke termijn op de (jaarlijkse) verjaardag van de datum waarop PNAP de Klant begon te factureren zoals vermeld op de SOW.
 14. Een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging (ETF) gelijk aan vijfenzeventig procent (75%) van het resterende contractuele saldo wordt aan de Klant in rekening gebracht in het geval dat de Klant kiest voor vroegtijdige beëindiging. Ieder Bare Metal Servers en/of Bare Metal Cloud services die tijdens de looptijd worden geannuleerd, resulteren in het afzien van alle kortingsprijzen. Op het moment van opzegging stemt Klant ermee in om de standaardprijs voor alle diensten te betalen gedurende de dan opgezegde termijn.

4. Looptijd en beëindiging

 1. De MSA is van kracht voor de duur van de initiële termijn die wordt vermeld op elke Client-SOF en eventuele daaropvolgende verlengingsvoorwaarden.
 2. De "Ingangsdatum" die op de SOF wordt vermeld, is de datum waarop de initiële termijn begint. Indien diensten om welke reden dan ook niet op de Aanvangsdatum aan Klant zijn geleverd, wordt de datum van levering van diensten de nieuwe Aanvangsdatum. Ook de periode van de initiële looptijd wordt daarop gedocumenteerd.
 3. Als Klant meerdere diensten op één SOF bestelt, kunnen die artikelen op verschillende data worden geleverd. In dit geval is de Aanvangsdatum de daadwerkelijke leveringsdatum van elk specifiek artikel, wat kan resulteren in meerdere Aanvangsdatums op één SOF. Dergelijke wijzigingen kunnen al dan niet leiden tot aanpassingen van Licentievergoedingen of andere kosten. Beëindiging van diensten die op verschillende aanvangsdata worden verleend, is een co-terminus. Daarom zullen voor bepaalde vergoedingen die vooraf zijn betaald, ongebruikte vergoedingen binnen vijfenveertig (45) dagen na beëindiging worden geretourneerd.
 4. Deze MSA is van kracht voor de initiële termijn vanaf de ingangsdatum zoals vermeld in het Service Order Form (SOF) en eventuele daaropvolgende verlengingstermijn(en).
 5. Elke partij heeft het recht om deze MSA te beëindigen door (i) de andere partij ten minste dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen om de MSA aan het einde van de dan geldende termijn te beëindigen.
 6. Overhouden. Klant heeft geen absoluut recht op uitstel nadat deze MSA afloopt of eindigt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PNAP die niet commercieel onredelijk zal worden onthouden. Als de Klant het aanhoudt nadat deze MSA is verlopen, wordt de Klant een maandelijkse Licentiehouder met inachtneming van alle voorwaarden van deze MSA en komen de partijen overeen dat de licentievergoedingen worden verhoogd tot honderdvijftig procent (150%) van de meest recente licentievergoedingen voor de komende negentig (90) dagen, en daarna verhoogd tot tweehonderd procent (200%) van hetzelfde op de eenennegentigste (91e) dag en lopend. Deze bepaling is geen verklaring van afstand door PNAP van enig recht op terugkeer, en aanvaarding van licentievergoedingen door PNAP (of enige bevestiging van huur) doet geen afstand van ons recht om de MSA te beëindigen wegens een schending van voorwaarden, convenanten of verplichtingen van Klanten. Zolang Klant zijn apparatuur, materialen en andere eigendommen binnen dertig (30) werkdagen na het verstrijken of beëindigen van het Klantgedeelte uit het Klantgedeelte verwijdert, wordt Klant niet geacht op grond van deze bepaling te handhaven.
 7. Bij het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst dient de Klant de Klantruimte te verlaten in dezelfde staat waarin deze zich bevond op de installatiedatum van de Klant (normale slijtage uitgezonderd).
 8. Bij het bestellen van gereserveerde exemplaren voor: Bare Metal Cloud diensten, gaat de Klant ermee akkoord dat alle reserveringen gedurende de eerste termijn van de reservering in rekening worden gebracht. Het tussentijds verwijderen van gereserveerde instanties staat niet gelijk aan het annuleren van de service en u blijft tot het einde van de looptijd gefactureerd, terwijl de instantie gedurende die hele tijd gereserveerd en altijd beschikbaar voor u blijft voor herimplementatie.

5. Standaardgebeurtenissen en oplossingen

 1. De volgende gebeurtenissen door Opdrachtgever leiden tot een verzuim onder deze Overeenkomst:
  1. Het niet betalen van onbetwiste vergoedingen of andere bedragen die op grond van deze MSA verschuldigd zijn, hetgeen vervolgens niet binnen tien (10) dagen na ontvangst van de kennisgeving wordt hersteld.
  2. Een rechtbank vaardigt een bevel, vonnis of decreet uit waarin de Klant failliet wordt verklaard of die een curator aanwijst van het gehele of een substantieel deel van de eigendommen van de Klant zonder de toestemming van de Klant, of een verzoekschrift goedkeurt dat is ingediend tegen de Klant om reorganisatie of regeling van het bedrijf van de Klant onder de VS of staatsfaillissementwetten, en dat item niet binnen dertig (30) dagen na binnenkomst wordt ontruimd, opzij gezet of bewaard.
  3. Het gebruik door de klant van het klantengebied in de PNAP-faciliteit ("Client Area") of de PNAP-faciliteit vormt een wezenlijke bedreiging voor de beschikbaarheid, veerkracht en/of routinematige activiteiten van de faciliteit naar het redelijke oordeel van PNAP.
  4. Klant komt enige materiële verplichting onder deze Overeenkomst niet na en herstelt dit niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van niet-nakoming door PNAP.
 2. De volgende rechtsmiddelen staan ​​PNAP ter beschikking in het geval van een tekortkoming van de Klant die, indien herstelbaar, niet binnen niet minder dan dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van PNAP wordt verholpen:
  1. Opschorting van sommige of alle diensten die PNAP aan de Klant levert.
  2. Beëindiging van deze MSA en het recht van de Klant op het bezit van de Client Area; exclusief bezit wordt teruggegeven aan PNAP, maar alle hardware die eigendom is van Klant zal binnen dertig (30) dagen aan Klant worden geretourneerd.
  3. Opgelopen en onbetaalde licentievergoedingen en directe schade die voortvloeit uit de schending van de licentie door de Klant terugkrijgen.
  4. Het terugvorderen van alle redelijke advocatenhonoraria en andere onkosten die PNAP maakt bij het afdwingen van deze MSA wanneer PNAP de winnende partij is in een rechtszaak of procedure.
 3. De volgende gebeurtenissen door PNAP veroorzaken een standaard onder deze Overeenkomst:
  1. Schending van een materiële voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst. Klant moet PNAP schriftelijk op de hoogte stellen van elke inbreuk en PNAP heeft dertig (30) dagen vanaf ontvangst van de kennisgeving om de inbreuk te herstellen. De partijen komen overeen dat hierdoor de gedocumenteerde serviceniveau-eisen niet worden uitgebreid.
  2. Een rechtbank doet een bevel, vonnis of decreet waarin PNAP als failliet wordt verklaard of een curator van PNAP's gehele of een substantieel deel van het eigendom van PNAP PNAP's zonder toestemming aanstelt, of een verzoekschrift goedkeurt dat is ingediend tegen PNAP om reorganisatie of regeling van het bedrijf van PNAP onder de VS of de staat te vragen faillissementswetten, en dat item niet binnen dertig (30) dagen na binnenkomst wordt ontruimd, opzij gezet of opgehouden.
 4. De volgende rechtsmiddelen staan ​​ter beschikking van de Klant in het geval van een tekortkoming van PNAP die, indien herstelbaar, niet binnen niet minder dan dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de Klant wordt hersteld:
  1. Teruggave van niet-gebruikte vergoedingen die vooruitbetaald zijn door de Klant, inclusief maar niet beperkt tot een pro-rata deel van de meest recent betaalde Licentievergoedingen, kosten en lasten voor de resterende dagen van de termijnmaand. Het verhalen op PNAP van alle redelijke directe schade die een inbreuk op de Klant heeft veroorzaakt.
  2. Het terugvorderen van alle redelijke advocatenhonoraria en andere onkosten die de Klant maakt bij het afdwingen van deze MSA wanneer de Klant de winnende partij is in een rechtszaak of procedure.
 5. Overleving
  1. Bepaalde rechten en verplichtingen van de Klant en/of PNAP blijven van kracht na het verstrijken van deze MSA, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot borgsommen, belastingen, rechtsmiddelen, vertrouwelijkheid en andere algemene bepalingen die bedoeld zijn om zo te blijven voortbestaan.

6. Verzekering

 1. Door klant.
  De Klant zal gedurende de Looptijd van kracht blijven: (i) een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van niet minder dan $1 miljoen per gebeurtenis voor lichamelijk letsel en materiële schade; (ii) werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van niet minder dan $1 miljoen per gebeurtenis; en (iii) een arbeidsongevallenverzekering voor een bedrag dat niet lager is dan het door de toepasselijke wetgeving vereiste bedrag. Klant zal de Klantapparatuur verzekeren die zich op het terrein van PNAP bevindt. Klant, als een wezenlijk onderdeel van de vergoeding aan PNAP, aanvaardt hierbij alle risico's van schade aan eigendommen of letsel aan personen, in, op of rond het Klantgebied door welke oorzaak dan ook, en Klant doet hierbij afstand van alle claims met betrekking tot PNAP, tenzij veroorzaakt door of bijgedragen aan de nalatigheid of opzettelijke actie van PNAP, haar agenten of werknemers. Klant zal PNAP onmiddellijk op de hoogte stellen van elke brand, ongeval of defect ontdekt door de Klant in het Klantgebied of de PNAP Data Center.
 2. Door PNAP.
  De Exploitant zal gedurende de Looptijd van kracht blijven: (i) een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van niet minder dan $1 miljoen per gebeurtenis voor lichamelijk letsel en materiële schade; cyberbeveiliging en/of cyberaansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van niet minder dan $ 10 miljoen per gebeurtenis; (iii) werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag vereist door de toepasselijke wetgeving (iv) brand- en eigendomsverzekering met voldoende limiet om de kosten van de apparatuur van de klant te dekken in het geval dat deze is beschadigd als gevolg van nalatigheid of wangedrag van PNAP- of PNAP-vertegenwoordigers. PNAP zal de Klant op verzoek verzekeringscertificaten verstrekken die de hierin vermelde minimumniveaus van verzekering aantonen. PNAP zal de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van elke brand, ongeval of defect ontdekt door de PNAP in het Klantgebied of de Data Center Als geheel. In het geval dat de Client Area wordt beschadigd of vernietigd door brand of een ander ongeval, zal PNAP de Client Area herstellen naar de staat van aanvangsdatum. Als er andere voor Klant acceptabele ruimte beschikbaar is binnen de voor PNAP gecontracteerde faciliteit, zal PNAP Klant onmiddellijk op kosten van PNAP naar een acceptabel gebied verplaatsen. Indien schade of vernieling door een ongeval niet gedekt wordt door een door PNAP afgesloten verzekering, of indien het ongeval zich voordoet in het laatste jaar van de looptijd, heeft Opdrachtgever of PNAP de mogelijkheid deze overeenkomst te beëindigen.
 3. Kennisgeving.
  Partijen dienen de andere Partij op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen, annuleringen of limietaanpassingen aan verzekeringen. Annulering of wijziging verandert niets aan de verplichting van de Klant om de dekking in overeenstemming met dit artikel te behouden.

Algemene bepalingen

 1. Toepasselijk recht, rechtszaken
 2. Op deze MSA zijn de wetten van de staat Arizona van toepassing, met uitsluiting van enig rechtskeuzebeginsel dat de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied zou vereisen, en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, indien van toepassing.

 3. Garanties
  1. Wederzijds.
   1. Elke partij zal alle toepasselijke wet- en regelgeving volledig naleven.
  2. Door klant.
   1. De verzameling, toegang, gebruik, opslag, verwijdering en openbaarmaking van de persoonlijke informatie van de klant van de klant voldoet en zal voldoen aan alle toepasselijke federale, staats- en buitenlandse privacy- en gegevensbeschermingswetten, evenals alle andere toepasselijke voorschriften en richtlijnen.
   2. Klant zal niet bewust andere huurders of gebruikers van de PNAP-faciliteit storen of storen.
   3. De Klant moet het wettelijke recht / gezag bezitten of behouden voor alle apparatuur van de Klant die onder deze overeenkomst valt.
   4. De Klant zal niet bewust gebruik maken van de apparatuur van de Klant, of de apparatuur, faciliteiten of diensten die in het kader van deze overeenkomst aan de Klant worden geleverd, om de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit op enigerlei wijze te schenden, verkeerd toe te passen of op enigerlei wijze te schenden.
   5. De Klant zal de faciliteit of services niet gebruiken voor gevaarlijke activiteiten of levenskritieke applicaties of services die, als ze falen, kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel, catastrofale schade of massavernietiging.
   6. Afhankelijk van de naleving door PNAP van de AVG en DPA, indien van toepassing, is de Klant verantwoordelijk voor gerelateerd gegevensonderhoud, integriteit, bewaring, beveiliging en backup van de inhoud van de Klant en de naleving door de Klant van alle wetten, regels of voorschriften in een regio of land die van toepassing zijn met betrekking tot beveiliging, privacy, wettigheid en veilige afhandeling van de gegevens van de Klant en de eindklant van de Klant.
  3. Door PNAP.
   1. PNAP heeft het wettelijke recht en de bevoegdheid om Klant een licentie en/of lease te verlenen, voor doeleinden hieronder, samen een licentie, om de Client Area te gebruiken voor de doeleinden beschreven in deze overeenkomst, de MSA en addenda daarbij.
   2. PNAP behoudt het wettelijke recht en de bevoegdheid om dezelfde licentie aan de Klant te verlenen om de Klantruimte en de toepasselijke delen van de PNAP-faciliteit te gebruiken voor de doeleinden die in deze Overeenkomst worden beschreven.
   3. PNAP zal voldoen aan alle federale, staats-, lokale en internationale wetten waaraan PNAP gebonden moet zijn terwijl ze de klant de dienst (en) verleent.
   4. PNAP zal alle van toepassing zijnde en overeengekomen SLA's naleven terwijl de Klant de dienst(en) levert.
   5. PNAP zal alle redelijke en passende fysieke beveiliging handhaven om de inhoud van de Klant te beschermen, maar in geen geval minder dan de industrienormen.
   6. PNAP zal geen derde partij toestaan ​​of machtigen om iets te doen dat de Klant, de apparatuur van de Klant of een toepasselijke partij (geldschieter, enz.) onderwerpt aan vorderingen, pandrechten of lasten in overeenstemming met de wet, de wet of een expliciete of impliciete overeenkomst.
   7. PNAP behoudt het eigendom van alle items die eigendom zijn van PNAP en installeert in het klantengedeelte voor de levering van diensten hieronder.

 4. Garantiedisclaimer
 5. Behalve zoals gedocumenteerd in deze Overeenkomst, worden de PNAP-site en -diensten geleverd "zoals ze zijn" zonder garanties of voorwaarden, wettelijk of anderszins, van welke aard dan ook, inclusief impliciete garanties van titel. PNAP garandeert niet dat de werking van de diensten(en) tijdig, ononderbroken, risicoloos, veilig of foutloos zal zijn of dat eventuele gebreken zullen worden gecorrigeerd volgens de normen van de Klant, maar PNAP zal voldoen aan de gedocumenteerde serviceniveaugarantie in dergelijke aanvullingen. Behalve zoals hierin bepaald in deze Overeenkomst, geeft PNAP geen garanties of verklaringen of voorwaarden over de resultaten van het gebruik van de service in termen van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, volledigheid of anderszins.

 6. Beperking van aansprakelijkheid

  1. BEHALVE ZOALS VEREIST DOOR DE WET, ZAL GEEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR INDIRECTE SCHADE VOOR SCHENDING VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, CONTRACTOVEREENKOMST, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE. INDIEN EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK WORDT GEMAAKT JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE MSA OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN, ZAL DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE ANDERE PARTIJ HET BEDRAG VAN DE DAADWERKELIJK BETAALDE KOSTEN NIET OVERSCHRIJDEN DOOR C GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENISSEN DIE TOT HAAR AANSPRAKELIJKHEID GEVEN.
  2. Elke partij erkent dat PNAP haar prijzen heeft vastgesteld en dat elke partij deze MSA aangaat door te vertrouwen op de beperkingen van aansprakelijkheid en afwijzingen van garanties zoals hierin bepaald, waardoor dit een essentiële basis vormt voor de overeenkomst tussen Klant en PNAP. Klant en PNAP zijn het er beiden over eens dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en afwijzingen van garanties en schade die in deze MSA zijn gespecificeerd, blijven bestaan ​​en van toepassing zijn, zelfs als blijkt dat ze niet in hun essentiële doel hebben gefaald

 7. schadeloosstelling
 8. Elke partij zal schadeloosstellen, de andere partij schadeloos stellen en verdedigen tegen vorderingen van derden tegen die partij en/of haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, met inbegrip van schadevergoedingen, rente, kosten en redelijke advocatenhonoraria die moeten worden betaald op grond van een door de Partijen overeengekomen schikking met betrekking tot dergelijke vorderingen die beweren of voortvloeien uit:

  1. Door klant.
   1. Kennis van het gebruik of misbruik door de Klant van dergelijke diensten van derden, inclusief software.
   2. schending of vermeende schending van de rechten van de rechten van derden in verband met hun gebruik van de diensten onder deze MSA, met inbegrip van maar niet beperkt tot, daadwerkelijke of vermeende inbreuk of verduistering van een auteursrecht, octrooi, handelsmerk, publicatie of ander eigendomsrecht in verband met de ontvangst van diensten onder deze MSA.
   3. Schending van niet-naleving door de klant of de eindklant van de klant met enige wet, gerechtelijk bevel, regel of regelgeving in enig rechtsgebied.
   4. Bewering van overdracht van aanspraken op arbeidsrelaties ingediend tegen PNAP onder EU-richtlijn 2001/23 / EG of soortgelijk door een van de werknemers van de klant of een gecontracteerde derde die contractuele diensten verleent vóór de startdatum.
  2. Door PNAP.
   1. PNAP's of een van PNAP's werknemers, agenten of contractanten, schending van de rechten van de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot, daadwerkelijke of vermeende inbreuk of verduistering van een auteursrecht, bedrijfsgeheim, octrooi, handelsmerk, privacy, publicatie of andere eigendomsrechten recht in verband met het verlenen van diensten onder deze MSA.
   2. Overtreding of niet-naleving door PNAP of een van PNAP's werknemers, agenten of contractanten, met enige wet, gerechtelijk bevel, regel of regelgeving in een rechtsgebied.
   3. Bewering van overdracht van aanspraken op arbeidsrelaties ingediend tegen PNAP onder EU-richtlijn 2001/23 / EG of soortgelijk door een van de werknemers van de klant of een gecontracteerde derde die contractuele diensten verleent vóór de startdatum.
  3. Werkwijze.
  4. Eenmaal vernomen, zal de schadeloosstellende Partij de Partij tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van de schadeloosstelling van zaken die aanleiding geven tot een claim voor schadeloosstelling. De schadeloosstellende Partij zal ofwel onmiddellijk de verdediging van een dergelijke claim, procedure of actie op zich nemen, op eigen kosten, ofwel de Partij die schadeloosstelling wenst, kan die verantwoordelijkheid op zich nemen en de schadeloosstellende Partij factureren voor alle kosten en uitgaven die daarmee verband houden. De partijen werken samen en houden elkaar indien nodig op de hoogte. De gevrijwaarde Partij behoudt zich het recht voor om op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging en/of deel te nemen aan eventuele onderhandelingen over de voorgestelde schikking van een claim.

 9. HIPAA-conformiteit
 10. Klant meldt hierin dat Klant een Zakenpartner of Verwerker is (beide zoals gedefinieerd in de Health Insurance Portability Act van 1996 ("HIPAA")); en dat bepaalde klantgegevens beschermde gezondheidsinformatie bevatten zoals gedefinieerd in HIPAA.

 11. DMCA
 12. PNAP is een Internet Service Provider (ISP) onder de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). PNAP volgt de kennisgevings- en verwijderingsprocedures uiteengezet in de USC 17 Sectie 512 DMCA en kan de toegang tot haar faciliteiten blokkeren of een of alle diensten die onder deze MSA worden geleverd beëindigen voor herhaalde overtreders.

 13. GDPR-conformiteit
 14. De partijen erkennen dat PNAP bepaalde minimale informatie van individuen zal verzamelen, uitsluitend om hieronder diensten te verlenen. PNAP's General Data Protection Regulation (GDPR) – Compliant Data Protection Policy zoals verstrekt, documenteert hoe deze persoonlijke gegevens moeten worden verzameld, behandeld en opgeslagen om te voldoen aan alle normen voor gegevensbescherming en om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

  Dit omvat en zorgt ervoor dat:

  1. Een persoon kan toegang vragen tot informatie die in het bezit is van PNAP en op verzoek zal PNAP de gegevens van die persoon bijwerken en corrigeren.
  2. wanneer gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in Informatieverzameling en -gebruik of voor enige wettelijke rapportagedoeleinden, zullen dergelijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd.
  3. Eindgebruikers kunnen contact opnemen met PNAP via [email protected] met vragen over het verzamelen en opslaan van gegevens door PNAP:

   Phoenix NAP, LLC
   3402 Oost-Universiteit Drive
   Phoenix, Arizona 85281 VS.
   DPO @phoenixnap.com

 15. Vertrouwelijke informatie
 16. Elke partij erkent toegang te hebben tot bepaalde vertrouwelijke informatie en materialen van de andere partij (“vertrouwelijke informatie”). Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over de activiteiten, plannen, technologie, producten, propriëtaire software en klantinformatie van elke partij. Elke partij wijst specifiek haar interne documentatie, prijzen, tarieven, offertes en andere financiële informatie met betrekking tot deze MSA aan als Vertrouwelijke informatie. Klant wijst specifiek alle gegevens en inhoud aan die zijn opgeslagen of verzonden door Klant, of waartoe PNAP toegang heeft, als zijn Vertrouwelijke Informatie, in verband met zijn gebruik van de diensten van PNAP onder deze MSA. Zowel de Klant als PNAP moeten alle vertrouwelijke informatie vertrouwelijk houden en alleen vertrouwelijke informatie delen waar deze MSA dit toestaat of wanneer dit wettelijk verplicht is. Beide partijen zullen alles in het werk stellen om deze vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden en beloven alle vertrouwelijke informatie binnen dertig (30) dagen na het verstrijken of beëindigen van deze MSA aan de andere partij te retourneren. Geen van beide partijen mag kopieën van vertrouwelijke informatie bewaren, behalve waar vereist door de wet of voor het bijhouden van administratieve gegevens. Informatie wordt hieronder niet als vertrouwelijke informatie beschouwd als de ontvangende partij door redelijk bekwaam bewijs kan aantonen dat dergelijke informatie: a) bekend was bij de ontvangende partij voordat deze werd bekendgemaakt door de bekendmakende partij, b) bekend werd door openbaarmaking door een directe of indirecte bron die geen geheimhoudingsplicht heeft jegens de bekendmakende partij, c) openbaar bekend wordt of ophoudt vertrouwelijk te zijn (niet door schending van deze MSA door de ontvangende partij), of deze onafhankelijk is ontwikkeld zonder het gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij. De hierin uiteengezette verplichtingen en beperkingen met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie blijven van kracht gedurende de looptijd van deze MSA en gedurende drie (3) jaar na de beëindiging of afloop ervan en de beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op enige schending van Vertrouwelijke Informatie van een Partij

 17. Niet-verzoek
 18. Indien toegestaan ​​door de wet, zal noch de Klant, noch PNAP actief werven voor huidige werknemers of contractanten van de andere partij die hen bekend worden uitsluitend door deze relatie die rechtstreeks met de partij heeft gewerkt in verband met het verlenen van diensten onder deze MSA. Dit blijft van kracht gedurende de gehele looptijd van Klant MSA. Met betrekking tot niet-verzoeken doet dit rechtsmiddel geen afstand van het recht om andere rechtsmiddelen of dwangmaatregelen te zoeken die door deze MSA zijn toegestaan.

 19. Overmacht
 20. Noch de Klant, noch PNAP is aansprakelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van deze MSA als gevolg van oorzaken buiten hun redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlogshandelingen of terrorisme, overmacht, aardbeving, overstroming, embargo, oproer, sabotage, tekort aan arbeidskrachten of geschillen , overheidshandelingen of het uitvallen van internet. De getroffen partij dient de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en haar best te doen om een ​​storing of vertraging op grond van deze bepaling te corrigeren.

 21. Gebruik van handelsnamen of logo's
 22. Noch Klant, noch PNAP zal de handelsnaam, handelsmerk, logo's of symbolen van de ander gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemachtigde vertegenwoordiger van de andere Partij.

 23. Naleving van de wet
  1. PNAP behoudt zich het recht voor om te voldoen aan alle bevelschriften, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen, dagvaardingen en andere wettelijke vereisten. Klant machtigt PNAP om in te stemmen met toegang, huiszoeking, inbeslagneming of andere overheidshandelingen die naar onze redelijke mening geldig zijn. PNAP zal al het mogelijke doen om de Klant binnen achtenveertig (48) uur na de dienst op de hoogte te stellen, indien dit op grond daarvan is toegestaan. Het niet naleven van deze kennisgeving zal onze rechten onder deze clausule niet beperken en vormt geen schending. PNAP behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant of een vertegenwoordiger tot de faciliteit te beperken of te beëindigen vanaf en na de betekening van een huiszoekings- of inbeslagnemingsbevel en/of na ontvangst van een bevel van een rechtbank of overheidsinstantie.
  2. PNAP kan de faciliteit geheel of gedeeltelijk sluiten, inclusief en zonder beperking van het klantengebied, en om te voldoen aan een bevel van een stad, provincie, staat, provincie, federale of andere legitieme overheidsfunctionaris als PNAP redelijkerwijs bepaalt dat er een noodsituatie bestaat .

 24. Volledige overeenkomst, integratie, wijzigingen en scheidbaarheid
  1. Deze MSA en de hieraan gehechte bijlagen vormen de volledige MSA en vervangen alle eerdere MSA's, beloften, verklaringen, afspraken en onderhandelingen tussen de partijen.
  2. Eventuele aanpassingen, aanpassingen, aanvullingen of ontheffingen moeten schriftelijk worden gedaan en uitgevoerd door geautoriseerde vertegenwoordigers van zowel de klant als PNAP.
  3. Indien enige bepaling in deze MSA ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de MSA onverminderd van kracht. Klant en PNAP zullen te goeder trouw opnieuw onderhandelen over de ongeldige bepaling om de bedoeling van de Partij zo goed mogelijk weer te geven en zijn gebonden aan de onderling overeengekomen vervangende bepaling.
  4. Het verzuim of de vertraging van een van beide partijen bij het uitoefenen van een van haar rechten onder deze MSA leidt niet tot een verklaring van afstand van of wijziging van die rechten. De afstand van elk recht onder deze MSA door een van beide partijen moet schriftelijk gebeuren.
  5. De MSA kan in twee of meer tegenhangers worden uitgevoerd en elk wordt als een origineel beschouwd, maar vormt samen hetzelfde instrument.
  6. De officiële taal van PNAP is Engels en het biedt geen vertalingen in een andere taal van services, ondersteuning, kennisgevingen, aanduidingen, specificaties of communicatie. Alle verwijzingen naar dagen in deze MSA hebben betrekking op kalenderdagen, tenzij anders aangegeven.
  7. Zowel de Klant als PNAP zijn het erover eens dat zij deze MSA en de bijlagen en addenda hebben beoordeeld en de gelegenheid hebben gehad om deze door een juridisch adviseur te laten beoordelen, en dat deze MSA niet bedoeld is om tegen een van de partijen als de opstellende partij te worden geïnterpreteerd.

 25. Toewijzing
 26. Geen van beide partijen mag haar rechten toewijzen of haar taken delegeren onder deze MSA (geheel of gedeeltelijk) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming commercieel niet op onredelijke gronden mag worden onthouden. Niettegenstaande het voorgaande kan elke Partij deze echter overdragen in geval van een fusie of overname.

 27. Kennisgevingen
 28. Schriftelijke kennisgevingen moeten met de hand worden bezorgd, per aangetekende of aangetekende post worden verzonden (ontvangstbevestiging aangevraagd, gefrankeerd gefrankeerd) of per koerier worden verzonden met bewijs van aflevering (FedEx, UPS, enz.) Naar:


  Voor PNAP:

  Phoenix NAP, LLC

  Juridische afdeling van C / O

  2353 Westuniversiteit Drive

  Tempe, Arizona 85281

  Met een kopie gestuurd naar support@phoenixnap. Com.


  Voor klant:

  Alle mededelingen aan de klant worden verzonden naar de contactgegevens van de klant in het bestand. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat alle informatie actueel en geldig is.

 29. De relatie tussen partijen
 30. Deze MSA brengt geen relatie of partnerschap, joint venture, dienstverband, franchise of ander agentschap tot stand tussen Klant en PNAP. Noch Opdrachtgever, noch PNAP is zonder schriftelijke toestemming van de ander bevoegd de ander te binden of namens de ander verplichtingen aan te gaan.

 31. Vertegenwoordiging van autoriteit
 32. Elke persoon die deze MSA ondertekent namens een entiteit, verklaart en garandeert dat hij of zij de volledige bevoegdheid heeft om dit te doen. De ondertekenaars van deze MSA garanderen respectievelijk dat ze volledig bevoegd zijn om deze MSA aan te gaan namens hun respectieve entiteit of individu; dat entiteiten die vennootschappen, partnerschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn, naar behoren zijn georganiseerd, geldig bestaand en een goede reputatie hebben; en dat de opstelling, uitvoering en uitvoering van deze MSA naar behoren zijn goedgekeurd door de bestuursorganen van de entiteiten en niet in strijd zijn met enige bepaling van de respectievelijke statuten, charters, statuten of partnerschaps-MSA's van de entiteit

 33. Prioriteit van documenten
 34. Conflicten of discrepanties tussen delen van deze MSA worden beheerst door de volgende rangorde en zijn van toepassing op de documenten met een lagere rangorde zoals hieronder vermeld:

  Ten eerste het toepasselijke Order of Service Order Form ondertekend door de Partijen.

  Ten tweede, alle wijzigingen of toevoegingen aan een Service Order Form ondertekend door de Partijen.

  Ten derde, deze MSA.

  Ten vierde, de toepasselijke addenda.

  Tenzij hierin anders beschreven, ten vijfde, het Beleid voor acceptabel gebruik, Privacy MSA, Service Level Agreement.

  Door ondertekening door de Klant-SOF erkent en begrijpt een dergelijke Partij dat zij deze Overeenkomst en alle toepasselijke Addenda hebben gelezen. De persoon die de SOF uitvoert, heeft de bevoegdheid om hun respectievelijke bedrijf te binden aan de voorwaarden hiervan.

Aanvaardbaar gebruik beleid

Alle klanten van PNAP, LLC (PNAP) stemmen ermee in zich te houden aan het volgende beleid voor acceptabel gebruik. Om te voldoen aan wijzigingen in wet- of regelgeving, kan PNAP dit beleid wijzigen en zal het de Klant per e-mail op de hoogte stellen en updates zullen worden geplaatst op https://phoenixnap.com/cs/legal/.

Introductie

Dit beleid voor acceptabel gebruik laat zien wat PNAP beschouwt als acceptabel gedrag bij het gebruik van zijn service en acties die PNAP, met kennisgeving, kan ondernemen wanneer de service wordt gebruikt in een wezenlijke inbreuk op de MSA. Deze AUP's zijn ontleend aan de toepasselijke wetgeving en algemeen aanvaarde internetgedragsnormen en worden gebruikt om de bescherming van de technische middelen van PNAP, het vermogen om klanten van hoge kwaliteit te blijven voorzien en haar reputatie te waarborgen. Van klanten wordt verwacht dat ze voldoen aan de volgende AUP's:

 1. Security
  1. De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de overgedragen bestanden en gegevens en zorgt ervoor dat al het gepaste wordt gehandhaafd backups van bestanden en gegevens die zijn opgeslagen op de infrastructuur van PNAP.
  2. Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik van zijn eigen account(s) en het veilig en vertrouwelijk houden van alle wachtwoorden en het instellen van bestandsbeveiligingen.
  3. Als een wachtwoord voor de PNAP-portal verloren, gestolen of anderszins gecompromitteerd is, zal PNAP de toegang opschorten of de toegang tot het klantaccount wijzigen onmiddellijk na kennisgeving door de klant. PNAP zal dergelijke bijgewerkte wachtwoorden onmiddellijk aan Klant verstrekken
  4. PNAP is niet verantwoordelijk voor enig gebruik door niet-geautoriseerde derden die toegang hebben verkregen via Klant of kosten in verband daarmee voorafgaand aan de kennisgeving en accountwijziging.
  5. PNAP maakt e-mail zo veilig mogelijk, maar geen enkel computernetwerk kan ooit als volledig veilig worden beschouwd voor inbraak. Als u dit weet en dat alle e-mail via veel computernetwerken kan worden verzonden, mag het niet worden beschouwd als een veilige communicatie, tenzij gecodeerd, en zelfs dan is het alleen zo veilig als de gebruikte coderingsmethode.

 2. Onaanvaardbaar gedrag
  1. De volgende vormen van onaanvaardbaar gedrag van Klant zijn reden voor onmiddellijke opschorting van de dienstverlening in afwachting van onmiddellijk onderzoek door PNAP. Bij constatering van een fout kan dit leiden tot beëindiging zonder restitutie van alle accounts van de Klant (particulier, bedrijf of website) waarvan wordt vastgesteld dat deze in strijd zijn met AUP. De zakelijke relaties van de Klant (verwijzers, medewerkers, enz.) die van invloed zijn op PNAP, vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Klant, en de Klant zal ervoor zorgen dat zij niet-conforme acties onmiddellijk staken of dat de Klant de samenwerking met hen beëindigt. Doorgaan met materiële schendingen door de zakelijke relaties van de Klant na kennisgeving van PNAP kan ertoe leiden dat PNAP, naar eigen goeddunken en te goeder trouw, de relatie met de Klant beëindigt zonder restitutie, maar dit zal pas gebeuren na kennisgeving aan de Klant en dertig (30) dagen om genezing.
  2. De volgende gedragingen zijn onaanvaardbaar gedrag:
   1. Spamming of intimidatie: het plaatsen van een enkel artikel of substantieel vergelijkbare artikelen in een buitensporig aantal nieuwsgroepen (dwz meer dan 20) of het blijven posten van artikelen die off-topic zijn volgens het nieuwsgroephandvest, of die klachten uitlokken van de vaste lezers van de nieuwsgroep omdat deze ongepast is). Het verzenden van ongevraagde massale e-mailings (dwz naar meer dan 25 gebruikers – geen potentiële licentiehouders van het aanbod van Klant) die klachten van de ontvangers uitlokken.
   2. Het aangaan van een van beide (1.) van een andere provider dan PNAP om de aandacht te vestigen op een website die is ondergebracht in de netwerken van PNAP of die valt onder de overeenkomst van PNAP met de Klant.
   3. Betrokken zijn bij misbruik of intimidatie van andere personen op internet nadat hen is gevraagd te stoppen door die personen en/of door PNAP.
   4. Email bombing, dwz het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail naar individuen of naar individuele zakelijke accounts. Evenzo is het verzenden van UBE (ongevraagde bulk-e-mail) van een andere serviceprovider die reclame maakt voor een website, een e-mailadres of een bron gebruikt die wordt gehost op PNAP's servers, is verboden.
   5. Zich voordoen als een andere gebruiker of op een andere manier de gebruikersnaam vervalsen in e-mail, Usenet-berichten, op Internet Relay Chat (IRC) of met een andere internetservice. (Dit sluit het gebruik van bijnamen in IRC of het gebruik van anonieme winkeldiensten niet uit.)
   6. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten: het bewust gebruiken van alle middelen om informatie, software of ander materiaal dat wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim of ander eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ongeoorloofd gebruik en/of kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, de digitalisering en distributie van foto's uit tijdschriften, boeken of andere auteursrechtelijk beschermde bronnen, en de ongeoorloofde overdracht van auteursrechtelijk beschermde software, tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen om hetzelfde te doen.

 3. Netwerkonvriendelijke of illegale activiteiten
  1. Pogingen, al dan niet succesvol, om bewust toegang te krijgen tot een ander systeem of de privégegevens van gebruikers zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.
  2. Doelbewust, pogingen om de normale werking van de systemen of netwerkverbindingen van PNAP te verstoren of die willens en wetens een nadelige invloed hebben op het vermogen van andere mensen of systemen om de diensten van PNAP of het internet te gebruiken.
  3. Alle ongeoorloofde pogingen van een Klant om toegang te krijgen tot een account die niet aan die Klant toebehoort op een van de systemen van PNAP.
  4. Elke activiteit die bewust de toepasselijke lokale, staats-, Amerikaanse of internationale wet- of regelgeving schendt.
  5. Herhaalde indiening van transacties bij PNAP met dezelfde of vergelijkbare IP's met variërende identificatie-informatie met als doel PNAP kwaadwillig aan te vallen servers.

 4. Schending van PNAP-beleid
  1. Elke poging om de naam, het logo of de klantenondersteuningslink van PNAP te omzeilen of te verwijderen van een pagina van PNAP'S servers.
  2. Het plaatsen of weergeven van afbeeldingen of bewoordingen die verband houden met websites die worden uitgevoerd, eraan deelnemen of advertenties weergeven, waardoor de abonnee kan wedden of gokken op een onzekere uitkomst, of een kansspel kan spelen voor inzetten.
  3. Elke poging om materiaal weer te geven, te verkopen of over te dragen dat willens en wetens inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, publiciteitsrechten of eigendomsrechten van derden van derden, of dat iets obsceens, lasterlijks of bedreigends bevat.
  4. Reproductie, opslag, reclame of verzending van software, programma's, producten of diensten in strijd met lokale, staats-, Amerikaanse of internationale wet- of regelgeving is verboden. PNAP doet er alles aan om in dergelijke gevallen samen te werken met zowel Amerikaanse als buitenlandse wetshandhavingsinstanties om informatie te verstrekken over de leveranciers en kopers van dergelijk materiaal. Dit omvat het plaatsen of weergeven van een afbeelding of bewoording die gebruikers instrueert hoe ze apparaten of situaties moeten maken of uitvoeren die in strijd zijn met staats-, federale of internationale wetgeving.
  5. Het willens en wetens beheren van een account namens, of in verband met, of het doorverkopen van diensten aan personen of bedrijven die zijn opgenomen in de Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO)-database, te vinden op spamhaus.org/rokso.

 5. Naleving van regels van andere netwerken.
 6. Elke toegang tot andere netwerken die zijn verbonden met de internetservice van PNAP, moet voldoen aan de regels voor dat netwerk en aan de regels van PNAP.

 7. Toezicht/privacy.
 8. PNAP behoudt zich het recht voor om alle communicatie via of met zijn faciliteiten, evenals alle sites van de Klant, te controleren op naleving van deze AUP en de Algemene Voorwaarden van PNAP. PNAP is geen veilig communicatiemedium voor doeleinden van de Electronic Communications Privacy Act en er wordt geen verwachting van privacy geboden. Van PNAP-medewerkers kan worden verlangd dat ze systeemboekhoudingslogboeken en andere records onderzoeken om te bepalen of er privacyschendingen of andere netwerkonvriendelijke activiteiten zijn opgetreden.

 9. Samenwerking met autoriteiten.
 10. PNAP werkt samen met wetshandhavers en andere autoriteiten die claims van illegale activiteiten onderzoeken, inclusief maar niet beperkt tot illegale overdracht of beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, kinderpornografie, berichten of e-mail met bedreigingen van geweld of andere illegale activiteiten.

 11. Vertrouwelijkheid van persoonlijke abonneegegevens.
 12. PNAP zal geen Persoonlijke Identificatie-informatie (PII) van een Klant of klant vrijgeven aan derden, behalve op vertoon van een geldig gerechtelijk bevel of ander verzoek waarop PNAP wettelijk verplicht is te reageren. Klant stemt ermee in dat het oordeel van PNAP over de geldigheid van een gerechtelijk bevel, dagvaarding of verzoek als correct en definitief zal worden beschouwd.


v.9; 08252023; ​phoenixNAP, LLC