Hoofdserviceovereenkomst (MSA)

1. wettelijk

Deze Master Services Agreement (MSA) wordt uitgevoerd tussen de Klant en Phoenix NAP, LLC (PNAP). Deze MSA gaat vergezeld van de volgende addenda:

 • Privacy Shield-compatibel beleid (PP)
 • Colo Service Addendum (CSA)
 • Hardware as a Service-addendum (HaaS)
 • Beheerd service-addendum (MS)
 • Addendum Service Level Agreement (SLA)
 • Bare Metal Aanvulling (BMA)
 • Addendum voor beveiligingsdiensten (SSA)
 • Cloud Addendum voor ondernemingen (CEM)
 • Addendum van de overeenkomstsluitende partij (CPA)
 • PCI DSS-addendum
 • Beleid voor acceptabel gebruik (AUP)

De MSA en deze addenda regelen de diensten die PNAP levert en definiëren de voorwaarden van de basis-MSA tussen de klant en PNAP. PNAP biedt veel diensten aan, waarvan sommige aanvullende overeenkomsten vereisen. Deze documenten bieden de fundamentele voorwaarden voor elke respectievelijke service en / of eventuele aanvullende services die de klant door PNAP zou willen leveren. Sommige bijlagen zijn mogelijk niet van toepassing op alle klantopdrachten, maar zijn opgenomen ter referentie voor toekomstige diensten. Klant kan deze addenda vinden op https://www.phoenixnap.com/cs/legal voor beoordeling.

2. Acceptatie

De Klant accepteert deze MSA door te klikken op of een aanvinkoptie aan te vinken die op onze website wordt aangeboden, door een bestelformulier of addendum elektronisch te ondertekenen of door een van de geleverde diensten of producten te installeren en te gebruiken. Door deze services te accepteren, gaat de klant ermee akkoord dat:

 • Klant accepteert de MSA volledig als deze betrekking heeft op de services die Klant aanvraagt.
 • Klant gaat ermee akkoord dat Klant gebonden is aan de MSA.
 • Deze MSA, de SOW, PP, SLA, CPA, RM en AUP zijn bindende en afdwingbare verplichtingen.

Als de klant het niet eens is met een van deze verklaringen, mag de klant GEEN opties voor acceptatie ondertekenen, erop klikken of controleren, services installeren of gebruiken.

3. Kosten, facturering en betalingsvoorwaarden

 1. De Klant stemt ermee in alle onbetwiste vergoedingen, kosten en vergoedingen te betalen zoals uiteengezet in deze MSA en het Client Service Order Form (SOF) voor diensten die aan de Klant worden geleverd gedurende de looptijd van deze MSA. PNAP zal de Klant de diensten aanbieden die op de SOF staan ​​vermeld en geeft de Klant een licentie om de Klantdiensten / Gebied voor toegestane doeleinden te gebruiken en te bezetten.
 2. Extra services en / of ruimte in de faciliteit zijn beschikbaar tegen betaling; deze aanvullingen, indien aanwezig, zullen worden vastgelegd in een nieuwe SOF of een wijzigingsopdracht.
 3. PNAP zal Klant maandelijks factureren door Klant een factuur te sturen. Betaling voor eenmalige kosten is volledig verschuldigd en vóór de Aanvangsdatum. Andere maandelijks terugkerende kosten en vergoedingen op de factuur dienen binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur door de Klant te worden betaald. Voor Bare Metal Cloud (BMC) diensten specifiek, dient de Klant de factuur binnen drie (3) dagen na levering van de dienst te betalen. Indien Klant niet binnen de voorgeschreven drie (3) dagen betaalt, wordt het Klantaccount voor BMC-diensten opgeschort. Als u niet binnen de volgende drie (3) dagen betaalt, wordt het account van de Klant voor BMC-services in zijn geheel verwijderd.
 4. De Klant moet een fout schriftelijk aan PNAP betwisten binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur. Onbetwiste vergoedingen moeten nog steeds op tijd worden betaald.
 5. PNAP accepteert alleen Amerikaanse dollars voor betaling. Betaling kan geschieden via cheque of postwissel die naar ons adres is gestuurd (aan het einde van dit document), of kan worden gedaan via een elektronische methode die beschikbaar is gesteld in het configuratiescherm.
 6. Achterstallige betalingen kunnen het krediet van de klant met PNAP schaden, en PNAP kan vereisen dat de betalingsvoorwaarden van de klant worden gewijzigd, waarbij mogelijk een borg (in eerste instantie of een verhoging van), automatische betalingen of betalingen voorafgaand aan de verstrekking nodig zijn.
 7. Als een borg vereist is, slaat PNAP het geld op onze algemene rekening op. PNAP betaalt geen rente over borgsommen en PNAP trekt alleen van het geld als de klant achterstallig is geworden in een verplichting aan PNAP. De klant moet de borg onmiddellijk aanvullen als PNAP hiertegen moet tekenen. PNAP zal de borg binnen 60 (zestig) dagen na beëindiging van de MSA met elkaar aan de Klant terugbetalen, zolang de rekening van de Klant volledig is betaald.
 8. Af en toe kan een nutsbedrijf de bedragen die zij PNAP in rekening brengen voor stroomlevering wijzigen, wat leidt tot hogere kosten voor stroomlevering die aan de klant wordt doorberekend. PNAP zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Cliënt te informeren over de verhoging van de kosten voor nutsvoorzieningen.
 9. PNAP kan aan de Klant softwareoplossingen van derden leveren. In het geval dat een externe leverancier van softwareoplossingen de bedragen die zij PNAP in rekening brengen wijzigt, wat resulteert in hogere kosten voor dergelijke software, zal PNAP deze hogere kosten doorberekenen aan de klant.
 10. Alle oplossingen van derden die PNAP aan de Klant levert, zijn onderworpen aan service level agreements en alle wettelijk bindende voorwaarden en bepalingen van die derde partij, zoals vermeld en openbaar gemaakt op hun respectieve websites. Serviceniveaus kunnen sterk verschillen per oplossingsprovider en product, en kunnen naar goeddunken van de externe providers worden gewijzigd. In het geval dat een externe provider de bedragen wijzigt die zij PNAP in rekening brengen voor de geleverde dienst, wat resulteert in hogere kosten voor die dienst, zal PNAP de kostenverhoging doorberekenen aan de Klant.
 11. Als de klant iets bij PNAP bestelt waarvoor kosten of uitgaven door PNAP moeten worden gemaakt en de klant heeft deze kosten vooraf goedgekeurd of zijn deze kosten anderszins gespecificeerd in deze MSA, dan is de klant verplicht om PNAP die kosten of kosten te vergoeden. PNAP zal de Klant in de daaropvolgende factureringscyclus een dergelijke terugbetaling verstrekken en factureren.
 12. Als PNAP of Klant een aspect van deze MSA betwist en er wordt een rechtszaak aangespannen, heeft de overheersende partij recht op redelijke advocaatkosten en door haar gemaakte kosten in verband met de juridische procedure. Incassokosten gemaakt door PNAP zijn inbegrepen in deze bepaling.
 13. Licentievergoedingen kunnen van tijd tot tijd veranderen en tariefsverhogingen zijn van kracht na het einde van elke termijn op de (jaarlijkse) verjaardag van de datum waarop PNAP de Klant begon te factureren zoals vermeld op de SOW.
 14. Een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging (ETF) gelijk aan vijfenzeventig procent (75%) van het resterende contractuele saldo wordt aan de Klant in rekening gebracht in het geval dat de Klant kiest voor vroegtijdige beëindiging. Ieder Bare Metal Servers en/of Bare Metal Cloud services die tijdens de looptijd worden geannuleerd, resulteren in het afzien van alle kortingsprijzen. Op het moment van opzegging stemt Klant ermee in om de standaardprijs voor alle diensten te betalen gedurende de dan opgezegde termijn.

4. Duur en beëindiging

 1. Deze volledige MSA is van kracht voor de duur van de initiële termijn vermeld op Client SOF en alle daaropvolgende verlengingstermijnen.
 2. De ingangsdatum vermeld op de SOF is de datum waarop de initiële termijn begint. Als diensten om welke reden dan ook niet op de Aanvangsdatum aan de Klant worden geleverd, wordt de datum van levering van de diensten de nieuwe Aanvangsdatum.
 3. Als de klant meerdere services op één SOF bestelt, kunnen die items op verschillende datums worden geleverd. In dit geval is de Aanvangsdatum de feitelijke leverdatum van elk specifiek item, wat kan resulteren in meerdere Aanvangsdatums op één SOF. Dergelijke wijzigingen kunnen al dan niet leiden tot aanpassingen in licentiekosten of andere kosten. In onderling overleg is het stopzetten van diensten die op verschillende aanvangsdata worden verleend, een medebeëindiging.
 4. Deze MSA is van kracht voor de eerste termijn vanaf de ingangsdatum zoals vermeld in het Service Order Form (SOF) en eventuele volgende verlengingsperiode (s). Elke partij heeft het recht om deze MSA te beëindigen door de andere partij ten minste dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen om de MSA te beëindigen aan het einde van de dan lopende termijn.
 5. Bij het bestellen van gereserveerde exemplaren voor: Bare Metal Cloud diensten, gaat de Klant ermee akkoord dat alle reserveringen gedurende de eerste termijn van de reservering in rekening worden gebracht. Het tussentijds verwijderen van gereserveerde instanties staat niet gelijk aan het annuleren van de service en u blijft tot het einde van de looptijd gefactureerd, terwijl de instantie gedurende die hele tijd gereserveerd en altijd beschikbaar voor u blijft voor herimplementatie.

5. Standaardgebeurtenissen en oplossingen

 1. De volgende gebeurtenissen door Client veroorzaken een standaard:
  1. Het niet betalen van onbetwiste vergoedingen of andere verschuldigde bedragen onder deze MSA.
  2. Cliënt wordt insolvabel, heeft een negatief tastbaar vermogenssaldo, geeft schriftelijk toe dat Cliënt de schulden van Cliënt niet op tijd kan betalen, faillissementsaanvraag indient om te profiteren van een faillissementsstatuut, cessie doet ten voordele van schuldeisers, frauduleus maakt overdracht, aanvraag of toestemming voor de benoeming van een ontvanger van zichzelf of van het geheel of een aanzienlijk deel van zijn eigendom, een verzoekschrift of antwoord indient met het oog op reorganisatie of regeling onder de federale faillissementswetgeving of enige andere toepasselijke wet of statuut van de Verenigde Staten of een individuele staat.
  3. Een rechtbank voert een bevel, vonnis of decreet in waarbij de cliënt failliet wordt verklaard of een ontvanger van het volledige of een substantieel deel van de eigendommen van de cliënt wordt aangesteld zonder toestemming van de cliënt, of een verzoek goed te keuren dat tegen de cliënt is ingediend voor reorganisatie of regeling van het bedrijf van de cliënt onder de Amerikaanse staat of staat faillissementswetten, en dat item is niet ontruimd, gereserveerd of binnen dertig (30) dagen na binnenkomst gebleven.
  4. Het gebruik van de clientruimte door de klant of de PNAP-faciliteit vormt een bedreiging voor de beschikbaarheid, veerkracht en / of routinematige activiteiten van de faciliteit, naar redelijk oordeel van PNAP.
  5. Klant voldoet niet aan enige materiële verplichting onder deze licentie binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van niet-naleving door PNAP.
 2. De volgende remedies zijn beschikbaar voor PNAP in het geval van een verzuim (of op elk moment daarna zonder verdere kennisgeving of vraag). Deze rechtsmiddelen kunnen gelijktijdig, als alternatief of na elkaar worden uitgeoefend:
  1. Opschorting van sommige of alle diensten die PNAP aan de Klant levert.
  2. Beëindiging van deze MSA en het recht van Klant op bezit van Klantengebied; exclusief bezit wordt teruggegeven aan PNAP.
  3. Ontvang de opgebouwde en onbetaalde licentiekosten en schade als gevolg van de schending van de licentie door de Klant, evenals eventuele van toepassing zijnde late kosten en rente in geval van niet-betaling door de Cliënt. Het rentetarief is achttien procent (18%) per jaar of het hoogste wettelijk toegestane tarief, afhankelijk van welke het laagst is.
  4. Het plaatsen en handhaven van een pandrecht op eigendommen van de klant in het gebied van de klant.
  5. Het terugvorderen van alle redelijke advocatenhonoraria en andere kosten die PNAP maakt tijdens het afdwingen van deze MSA, het terugvorderen van een bezit en het innen van verschuldigde bedragen wanneer PNAP de overheersende partij is in een rechtszaak of procedure.
  6. Nastreven van andere rechtsmiddelen die bij wet of in eigen vermogen beschikbaar zijn.
 3. De volgende gebeurtenissen door PNAP veroorzaken een standaard:
  1. Schending van enige materiële term of voorwaarde van deze MSA. De Klant moet PNAP schriftelijk op de hoogte stellen van elke inbreuk en PNAP heeft 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving om de inbreuk te verhelpen.
  2. PNAP wordt insolvabel, heeft een negatief tastbaar vermogenssaldo, geeft schriftelijk toe dat PNAP niet in staat is haar schulden te betalen wanneer ze opeisbaar zijn, een faillissementsaanvraag indient om te profiteren van een faillissementsstatuut, cessie doet ten voordele van schuldeisers, maakt frauduleus overdracht, aanvraag of toestemming voor de benoeming van een ontvanger van zichzelf of van het geheel of een aanzienlijk deel van zijn eigendom, een verzoekschrift of antwoord indient met het oog op reorganisatie of regeling onder de federale faillissementswetgeving of enige andere toepasselijke wet of statuut van de Verenigde Staten of een individuele staat.
  3. Een rechtbank voert een bevel, een vonnis of een decreet in waarin PNAP als failliet wordt verklaard of een ontvanger van PNAP's gehele of een substantieel deel van de eigendommen van PNAP zonder toestemming wordt aangesteld, of een verzoekschrift dat tegen PNAP is ingediend om reorganisatie of regeling van het bedrijf van PNAP onder de VS of de staat goedkeurt. faillissementswetten, en dat item is niet ontruimd, gereserveerd of binnen dertig (30) dagen na binnenkomst gebleven
 4. De volgende rechtsmiddelen zijn beschikbaar voor de klant in het geval van een verzuim door PNAP, op voorwaarde dat alle verschuldigde bedragen in overeenstemming met de MSA van de klant zijn betaald:
  1. Verwijdering van apparatuur, materialen of andere eigendommen die eigendom zijn van de Klant uit de faciliteit. Verwijdering is vereist binnen tien werkdagen na beëindiging en de klant moet het klantengedeelte in dezelfde staat achterlaten als waarin het zich bevond op de installatiedatum van de klant (met uitzondering van normale slijtage). Als de accommodatie niet binnen tien werkdagen wordt verwijderd, zal PNAP de eigendommen van de klant naar de opslag verplaatsen en de klant de werkelijke kosten van verwijdering en opslag in rekening brengen. Cliënt doet afstand van eventuele wettelijke kennisgevingen om Cliëntgebied te verlaten of te verlaten bij het verstrijken of beëindigen van deze MSA.
  2. Teruggave van alle niet-gebruikte vergoedingen die vooraf zijn betaald door de Klant en niet zijn gebruikt door PNAP, inclusief maar niet beperkt tot, een evenredig deel van de meest recentelijk betaalde Licentiekosten, kosten en vergoedingen voor de resterende dagen van de termijnmaand.
  3. Het terugvorderen van alle redelijke advocatenhonoraria en andere kosten die de Klant maakt terwijl hij deze MSA afdwingt wanneer de Klant de overheersende partij is in een rechtszaak of procedure.
  4. Het herstellen van PNAP van alle redelijke directe schade die een inbreuk veroorzaakt, veroorzaakt de Klant.
  5. Nastreven van andere rechtsmiddelen die bij wet of in eigen vermogen beschikbaar zijn.
 5. Overhouden
  1. De klant heeft geen recht op uitstel nadat deze MSA is verlopen of eindigt zonder onze toestemming. Als de klant het uitstelt nadat deze MSA is verlopen, wordt de klant een maandelijkse klant, onderworpen aan alle voorwaarden van deze MSA, maar de licentiekosten worden verhoogd tot honderdvijftig procent (150%) van de meest recente licentiekosten van de klant voor negentig (90) dagen, en verhoogd tot tweehonderd procent (200%) hiervan op de eenennegentigste (91ste) dag, OF de reële marktwaarde van de Client Area op de vervaldatum (berekend met recent uitgevoerde MSA's voor ruimte en aanverwante diensten in dezelfde of vergelijkbare faciliteit). Deze bepaling is geen verklaring van afstand door PNAP van enig recht op herinschrijving, en acceptatie van licentiekosten door PNAP (of enige bevestiging van huur) doet geen afstand van ons recht om de MSA te beëindigen wegens schending van voorwaarden, convenanten of verplichtingen van klanten. Zolang de Cliënt zijn apparatuur, materialen en andere eigendommen binnen tien (10) werkdagen na het verlopen of beëindigen van de Cliëntruimte uit de Cliëntruimte verwijdert, wordt de Cliënt niet geacht op grond van deze bepaling over te houden.
 6. Overleving
  1. Sommige van de rechten en verplichtingen van zowel de klant als PNAP blijven van kracht na het verstrijken van deze MSA, inclusief maar niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot borgsommen (sectie 3 (G)), belastingen (sectie K van de algemene bepalingen), geschillenbeslechting en kosten (secties A, H en L van algemene bepalingen), rechtsmiddelen (sectie 5), vertrouwelijkheid (sectie M van algemene bepalingen) en andere algemene bepalingen.

6. Verzekering

 1. Door klant.
  Cliënt blijft gedurende de Termijn van kracht en van kracht: (i) uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van niet minder dan $ 1 miljoen per gebeurtenis voor lichamelijk letsel en materiële schade; (ii) een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers voor een bedrag van niet minder dan $ 1 miljoen per gebeurtenis; en (iii) een arbeidsongevallenverzekering voor een bedrag dat niet lager is dan wettelijk vereist. Cliënt zal de Cliëntapparatuur verzekeren. De Klant stemt er ook mee in dat hij en zijn agenten (inclusief aannemers en onderaannemers) andere verzekeringen zullen houden op een niveau dat niet lager is dan wettelijk vereist en gebruikelijk in de bedrijfstak van de Klant en zijn agenten. PNAP kan redelijkerwijs verzoeken, de Klant zal PNAP verzekeringscertificaten verstrekken die de hierin vermelde minimale verzekeringsniveaus aantonen, de naam PNAP als een aanvullende verzekerde, en een verklaring van afstand van subrogatie door de verzekeraar met betrekking tot PNAP en zijn gelieerde ondernemingen, leden, managers, aandeelhouders, functionarissen, directeuren en werknemers. Alle aansprakelijkheidsverzekeringen worden op een polisformulier “voorvallen” geschreven. Klant, als een wezenlijk onderdeel van de vergoeding voor PNAP, aanvaardt hierbij alle risico's van schade aan eigendommen of letsel aan personen, in, op of over het Klantengebied door welke oorzaak dan ook, en Klant doet hierbij afstand van alle claims met betrekking tot PNAP, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke actie van PNAP, haar agenten of werknemers. PNAP is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen door diefstal of anderszins, of voor letsel of schade aan personen of eigendommen als gevolg van brand, explosie, stoom, gas, elektriciteit, water of regen die uit een deel van elk gebouw of van de leidingen, apparaten of loodgieterswerken daarin, of van het dak, de straat of de ondergrond, of van enige andere plaats als gevolg van vocht of welke andere oorzaak dan ook. De Klant dient PNAP onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke brand, ongeval of defect ontdekt met de Klantenruimte of de Data Center. Klant erkent dat hij zichzelf kan beschermen tegen een of meer van de voorgaande risico's door een passende verzekering af te sluiten.
 2. Door PNAP.
  De Operator blijft van kracht gedurende de Termijn: (i) een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van niet minder dan $ 1 miljoen per gebeurtenis voor lichamelijk letsel en materiële schade; cybersecurity en / of cyberaansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van niet minder dan $ 10 miljoen per gebeurtenis en (iii) een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers voor een wettelijk verplicht bedrag. PNAP zal de Cliënt verzekeringscertificaten verstrekken die op verzoek de hierin vermelde minimale verzekeringsniveaus aantonen

Algemene bepalingen

 1. Toepasselijk recht, rechtszaken
 2. Deze MSA wordt beheerst door de wetten in de staat Arizona, Maricopa County, exclusief elk Arizona rechtskeuzebeginsel dat de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika vereist, indien van toepassing. De staats- of federale rechtbanken in Maricopa County, Arizona zijn de exclusieve locatie voor geschillen die voortvloeien uit deze MSA en geen van beide partijen zal een vordering instellen op een andere locatie. De klant mag de persoonlijke jurisdictie of locatie in deze rechtbanken niet betwisten.

 3. Afwijzing van garanties
  1. Het gebruik van de site en diensten door de klant is voor eigen goeddunken en risico van de klant.
  2. Site en diensten worden geleverd "zoals ze zijn" zonder garanties of voorwaarden, wettelijk of anderszins, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van eigendom, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
  3. PNAP garandeert niet dat de service voldoet aan de specifieke zakelijke vereisten van de klant, of dat de werking van de services (s) tijdig, ononderbroken, zonder risico, veilig of foutloos zal zijn of dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd volgens de normen van de klant .
  4. PNAP geeft geen garanties of doet geen uitspraken of voorwaarden over de resultaten van het gebruik van de dienst in termen van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, volledigheid of anderszins.
  5. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten door de Klant (en de eindgebruikers van de Klant).
 4. Afwijzing van gevolgschade
 5. BEHALVE WETTELIJK VERPLICHT, ZAL GEEN ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE ANDERE PARTIJ VOOR SCHADE VOOR SCHENDING VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, SCHENDING VAN CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE IN VERBAND MET DE SITE OF DIENSTEN. INDIEN ELKE PARTIJ AANSPRAKELIJK IS VOOR DE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE ONDER DEZE MSA OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN VEROORZAAKT, ZAL DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID AAN DE ANDERE PARTIJ NIET MEER DAN HET BEDRAG VAN DOOR DE KLANT VOOR DE DIENSTEN BETAALDE VERGOEDINGEN ZIJN. DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET VOORKOMEN VAN DE GEBEURTENISSEN DIE TOENEMEN AAN HAAR AANSPRAKELIJKHEID.

 6. Maximale aansprakelijkheid

  Met het oog op de prestaties van elke partij onder deze MSA en met uitzondering van alles wat in strijd is met de addenda bij dit document en / of de SOF, SOW of RM, stemt de klant in met het volgende:

  1. Beroep op de opvolgers van een van beide partijen is beperkt tot de maximale totale aansprakelijkheid, die niet hoger mag zijn dan het totale bedrag dat de Klant daadwerkelijk aan PNAP heeft betaald gedurende de zes (6) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de maand waarin de claim zich voordoet.
  2. Behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, is PNAP helemaal niet aansprakelijk voor claims, verliezen, acties, schade, rechtszaken of procedures als gevolg van onze inspanningen om het volgende aan te pakken of te beperken: beveiligingsinbreuken (inclusief, maar niet beperkt tot , afluisteren), toegang van derden tot klantgegevens of toegewezen computers, toegang van derden of misbruik van wachtwoorden die aan PNAP zijn verstrekt, onderschepping van verzonden of ontvangen verkeer, relicentie of blootstelling om andere redenen van persoonlijk identificeerbare informatie of privégegevens (inclusief die van Eigen klanten van de klant en andere gebruikers), denial of service-aanvallen, virussen, wormen en andere inmenging van derden, verlies van gegevens of toegang tot gegevens, acties van derden, inclusief maar niet beperkt tot agenten of aannemers van PNAP, acties van PNAP-medewerkers buiten van de omvang van hun werk, fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, fouten, defecten, vertragingen in de werking of andere prestatiestoringen.
 7. Toewijzing van aansprakelijkheid
 8. De afwijzing van garanties (sectie B van de algemene bepalingen), afwijzing van gevolgschade (sectie C van de algemene bepalingen) en aansprakelijkheidsbeperkingen (sectie D van de algemene bepalingen) in deze en andere bepalingen van deze MSA en de toewijzing van risico zijn essentiële elementen van de overeenkomst tussen de partijen en zonder deze PNAP zouden de partijen de MSA niet aangaan. De prijsstelling van de producten en diensten weerspiegelt de risicotoewijzing en deze beperkingen.

 9. Toepasselijkheid
 10. Beperkingen in deze MSA zijn van toepassing op alle claims en oorzaken van actie, ongeacht of dit in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of andere theorie is.

 11. Basis van het koopje; Falen van essentieel doel
 12. Elke partij erkent dat PNAP haar prijzen heeft bepaald en elke partij gaat deze MSA binnen door te vertrouwen op de aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen van garanties en schade (secties BD van de algemene bepalingen) vermeld in deze MSA, waardoor dit een essentiële basis is voor het koopje tussen Client en PNAP. Klant en PNAP zijn het er beiden over eens dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en uitsluitingen van garanties en schade die in deze MSA worden gespecificeerd, zullen blijven bestaan ​​en van toepassing zullen zijn, zelfs als wordt vastgesteld dat hun essentiële doel niet is bereikt.

 13. schadeloosstelling

  1. De klant stemt ermee in PNAP en zijn ouders, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers van diensten van derden te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te maken via PNAP (evenals hun directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden) "ThePNAP-partijen") van en tegen alle aansprakelijkheid (inclusief zonder beperking van de honoraria en kosten van advocaten), opgelopen door de partijen in verband met feitelijke of vermeende claims die voortvloeien uit een van de volgende zaken:

  1. Gebruik of misbruik door de Klant van de diensten of diensten van derden; inclusief software.
  2. Schending door de klant van deze MSA.
  3. Schending of vermeende schending van de rechten van de rechten van derden door de Klant of de eindklanten van de Klant in verband met hun gebruik van de diensten onder deze MSA, met inbegrip van, zonder beperking van, daadwerkelijke of vermeende inbreuk of verduistering van een auteursrecht, handelsgeheim, octrooi, handelsmerk, privacy, publicatie of ander eigendomsrecht.
  4. Schending van niet-naleving door de klant of de eindklant van de klant met enige wet, gerechtelijk bevel, regel of regelgeving in enig rechtsgebied.
  5. Elke door de Klant gekozen raadsman voor verdediging of afwikkeling van een claim moet vooraf schriftelijk door PNAP worden goedgekeurd voordat de raadsman de PNAP-partijen inschakelt, welke goedkeuring niet op onredelijke wijze wordt geweigerd, vertraagd of geconditioneerd.
  6. De Klant mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PNAP of de toepasselijke PNAP-partij geen toestemming geven voor een oordeel, schikking, beslaglegging, pandrecht of andere handeling die de belangen van PNAP of de PNAP-partijen schaadt. De cliënt en de raadsman van de cliënt zullen zo volledig meewerken als de cliënt redelijkerwijs vereist is om redelijkerwijs door PNAP of de PNAP-partijen gevraagde informatie te verstrekken bij de verdediging of schikking van verwante zaken.
  7. Bewering van overdracht van aanspraken op arbeidsrelaties ingediend tegen PNAP onder EU-richtlijn 2001/23 / EG of soortgelijk door een van de werknemers van de klant of een gecontracteerde derde die contractuele diensten verleent vóór de startdatum.

 14. 2. PNAP stemt ermee in om de Klant en zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden en eindklanten (gezamenlijk “de Klantpartijen”) te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle en alle aansprakelijkheid (inclusief zonder beperking van alle honoraria en kosten van advocaten), opgelopen door de Partijen van de Klant in verband met claims van derden voor zover dergelijke claims voortvloeien uit een van de volgende zaken:

  1. PNAP's schending van deze MSA.
  2. PNAP's of een van PNAP's werknemers, agenten of contractanten, schending van de rechten van de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot, daadwerkelijke of vermeende inbreuk of verduistering van een auteursrecht, bedrijfsgeheim, octrooi, handelsmerk, privacy, publicatie of andere eigendomsrechten recht in verband met het verlenen van diensten onder deze MSA.
  3. Overtreding of niet-naleving door PNAP of een van PNAP's werknemers, agenten of contractanten, met enige wet, gerechtelijk bevel, regel of regelgeving in een rechtsgebied.
  4. Elke raadsman die PNAP selecteert voor verdediging of afwikkeling van een claim moet vooraf schriftelijk door de cliënt worden goedgekeurd voordat de raadsman de cliëntpartijen vertegenwoordigt, welke goedkeuring niet op onredelijke wijze wordt geweigerd, vertraagd of geconditioneerd.

  PNAP mag geen toestemming geven voor een oordeel, schikking, beslaglegging, pandrecht of andere handeling die de belangen van de cliënt of de cliëntpartijen schaadt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt of de toepasselijke cliëntpartij. PNAP en de adviseur van PNAP zullen zo volledig samenwerken als PNAP redelijkerwijs vereist is om informatie te verstrekken die redelijkerwijs door de Cliënt of de Cliënt-Partijen wordt gevraagd bij de verdediging of regeling van aanverwante zaken.

 15. HIPAA-conformiteit
 16. De Klant is verantwoordelijk voor het schriftelijk informeren van PNAP als (i) Klant een Gedekte Entiteit of Zakenpartner is (beide zoals gedefinieerd in de Health Insurance Portability Act van 1996 ("HIPAA")); en Klantgegevens omvatten beschermde gezondheidsinformatie ("PHI") zoals gedefinieerd in HIPAA. Als de Klant PNAP meedeelt dat het een Gedekte Entiteit of Zakenpartner is en dat Klantgegevens PHI bevatten, en PNAP heeft vastgesteld dat het op basis van een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als een Zakenpartner, zullen de partijen PNAP's Zakenpartner MSA uitvoeren. Als de Klant PNAP niet op de hoogte stelt, is PNAP niet verplicht om de gecontracteerde diensten te leveren in overeenstemming met HIPAA.

 17. DMCA
 18. PNAP is een ISP (Internet Service Provider) onder de DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Van klanten wordt verwacht dat ze voldoen aan de DMCA. PNAP volgt de meldings- en verwijderingsprocedures die zijn uiteengezet in USC 17, sectie 512 DMCA en kan de toegang tot, of beëindiging van, een of alle services die onder deze MSA worden verleend voor herhaalde inbreukmakers blokkeren.

 19. GDPR-conformiteit
 20. PNAP moet bepaalde informatie over individuen verzamelen en gebruiken. Deze informatie kan klanten, leveranciers, zakelijke contacten, werknemers en andere mensen omvatten waarmee de organisatie een relatie heeft of mogelijk moet contacteren. PNAP's General Data Protection Regulation (GDPR) - Compliant Data Protection Policy beschrijft hoe deze persoonlijke gegevens moeten worden verzameld, behandeld en opgeslagen om te voldoen aan de gegevensbeschermingsnormen van het bedrijf - en om te voldoen aan de wet.

  Dit gegevensbeschermingsbeleid zorgt ervoor dat PNAP:

  • Voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en volgt goede praktijken
  • Beschermt de rechten van personeel, klanten en partners
  • Is transparant over hoe het persoonlijke gegevens van individuen opslaat en verwerkt
  • Beschermt zichzelf tegen het risico van een datalek

  Verzamelen en volgen van informatie

  1. Wanneer u onze website bezoekt
  2. U kunt onze website bezoeken (www.phoenixnap.com) zonder uw persoonlijke gegevens weg te geven. PNAP gebruikt Google Analytics en cookies om onze service en gebruikerservaring te verbeteren en te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Afgezien van de geschatte locatie (IP-adres), bestaat de informatie die door Google Analytics wordt verzameld voornamelijk uit anonieme verkeersgegevens, waaronder browserinformatie, apparaatinformatie en taal. We verzamelen geen aanvullende informatie, zoals uw leeftijd, geslacht, interesses, bankgegevens of clickstream. De verzamelde informatie wordt gebruikt om een ​​overzicht te geven van hoe mensen de PNAP-website bezoeken en gebruiken. Het wordt niet gebruikt voor aanvullende doeleinden, zoals het profileren van degenen die onze website bezoeken.

  3. Wanneer u contact met ons opneemt

   Hoewel u onze website kunt gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens te verstrekken, verzamelt PNAP zodra u contact met ons opneemt via de PNAP-website informatie over u. De informatie die u invult (persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres, organisatie) wordt verwerkt en opgeslagen, zodat we contact met u kunnen opnemen en op uw verzoek kunnen reageren en / of u toegang kunnen geven tot onze diensten.

  4. Werving
  5. Als u solliciteert voor een baan bij PNAP, zullen we de informatie die u ons hebt gestuurd verzamelen, verwerken en opslaan voor wervingsgerelateerde doeleinden, zoals contact met u opnemen. Bovendien kan PNAP uw gegevens een bepaalde periode bewaren om u voor een andere gelegenheid te beschouwen.

  6. Plug-ins voor sociale media
  7. Onze website heeft twee plug-ins voor het eenvoudig delen en volgen van onze social media-pagina's: Facebook, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; en LinkedIn, beheerd door LinkedIn, 2029 Sterling Court Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten. Op onze website zijn leidt niet automatisch tot het delen van gegevens op deze social media netwerken. Deze plug-ins blijven inactief (inactief) totdat erop wordt geklikt. Eenmaal erop geklikt, wordt u naar de genoemde sociale medianetwerken gebracht met hun eigen specifieke privacybeleid dat u wordt aanbevolen om te raadplegen.

  8. Informatiebeveiliging
  9. Wanneer PNAP informatie over u verzamelt, zorgen we er ook voor dat uw informatie wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies, manipulatie, vervalsing, vernietiging of ongeoorloofde openbaarmaking. Dit gebeurt door middel van passende technische maatregelen.

  10. Het delen van gegevens
  11. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende derde partijen om u de best mogelijke service te bieden:

   • andere bedrijven binnen de Groep
   • af en toe kunnen we een verzoek ontvangen om informatie over u bekend te maken aan wetshandhavers, regelgevers en toezichthoudende autoriteiten wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn.

   Al onze entiteiten in de groep zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met ons beleid. We staan ​​niet toe dat onze externe serviceproviders uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden. We staan ​​hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

  12. Waar we uw gegevens naartoe kunnen sturen (geografisch)
  13. We verwerken gegevens binnen de EER en landen die door de Europese Unie worden beschouwd als afdoende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze landen worden door de EU erkend als passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van personen en verhaalsprocedures waarmee betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

   We zullen alleen overwegen om uw gegevens buiten de EU over te dragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

   • Gemaakt met uw expliciete geïnformeerde toestemming
   • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons
   • Noodzakelijk om belangrijke redenen van algemeen belang
   • Noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
   • Noodzakelijk om uw vitale belangen of die van andere personen te beschermen, wanneer u fysiek of wettelijk niet in staat bent om toestemming te geven

  14. Toegang tot informatie
  15. U heeft het recht om toegang te vragen tot de informatie die we over u hebben. U kunt dit doen door contact op te nemen met PNAP op DPO @phoenixnap.com. We zullen ervoor zorgen dat u een kopie ontvangt van de gegevens die we over u verwerken. Om aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren. We zullen aan uw verzoek voldoen door uw kopie elektronisch te verzenden, tenzij in het verzoek uitdrukkelijk een andere methode wordt gespecificeerd. Voor elk volgend toegangsverzoek kunnen wij u administratiekosten in rekening brengen.

  16. Informatiecorrectie en verwijdering
  17. Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben onjuist is, kunt u contact met ons opnemen zodat we deze kunnen bijwerken en uw gegevens accuraat kunnen houden. Alle gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in het verzamelen en gebruiken van informatie of voor enige rapporteringsdoeleinden, worden verwijderd. Als u vragen heeft over de persoonlijke gegevens die PNAP opslaat, kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via DPO @phoenixnap.com.

  18. Wanneer dit privacybeleid van toepassing is
  19. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die PNAP rechtstreeks via onze website aanbiedt. Onze website kan links bevatten naar andere websites. Eenmaal omgeleid naar een andere website, is dit beleid niet langer van toepassing.

   Deze versie van het privacybeleid is van kracht vanaf januari 2020.

  20. Wijzigingen
  21. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. We herzien ons privacybeleid voortdurend en streven ernaar het beter te maken. PNAP zal uw in dit beleid vermelde rechten niet verminderen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming voor de wijzigingen te vragen. Alle wijzigingen in ons privacybeleid zijn beschikbaar op deze website. U hebt toegang tot de vorige versies van dit beleid CDL Super Session..

  22. Opsommen
  23. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verzamelen we slechts een beperkte hoeveelheid informatie over u die nodig is om onze service te verbeteren. We gebruiken geen profilering, we verkopen of verspreiden uw gegevens op geen enkele manier aan derden, tenzij we hen toestaan ​​uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies, en we gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan wat we hebben gespecificeerd. We zorgen er ook voor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen. We verwijderen alle informatie die niet langer nodig wordt geacht. We herzien ons privacybeleid voortdurend om het beter te maken en u meer te beschermen.

   Het volledige GDPR-conforme gegevensbeschermingsbeleid is te vinden op de volgende URL: https://phoenixnap.com/gdpr

  24. U kunt op elk moment contact opnemen met PNAP om:
   1. Vraag toegang tot informatie die PNAP over u heeft
   2. Corrigeer alle informatie die PNAP over u heeft
   3. Verwijder informatie die PNAP over u heeft

   Als u nog vragen heeft over het verzamelen en opslaan van gegevens door PNAP, neem dan contact met ons op via:

  Phoenix NAP, LLC
  3402 East University Drive
  Phoenix, Arizona 85281 VS.
  DPO @phoenixnap.com

 21. SLA-credits
 22. Alle tegoeden die overeenkomstig de SLA op het account van de Klant zijn uitgegeven, mogen alleen worden gebruikt als tegoed voor toekomstige kosten voor diensten en mogen niet worden verkocht, omgezet in contant geld of overgedragen. SLA-tegoeden verlopen bij beëindiging of afloop van de MSA.

 23. Belastingen
  1. De prijzen en vergoedingen waarnaar in deze MSA wordt verwezen, zijn exclusief belastingen, inhoudingen, verkopen, gebruik, toegevoegde waarde, heffingen, invoer, douanerechten, accijnzen of andere belastingequivalenten die vereist zijn als gevolg van de levering van diensten. Alle belastingen worden betaald door de klant.
  2. Klant is niet aansprakelijk voor de inkomstenbelasting van PNAP en PNAP is niet aansprakelijk voor de inkomstenbelasting van Klant.
  3. PNAP is verplicht om namens de Klant belastingen te innen, tenzij de Klant PNAP een geldig certificaat voor belastingvrijstelling verstrekt van de bevoegde autoriteit.
  4. Als bronbelasting van toepassing is op betalingen voor diensten die in deze MSA zijn gedaan, kan de klant die belastingen aan de juiste belastingdienst betalen en PNAP het officiële belastingbewijs verstrekken, en PNAP laten weten dat bronbelasting vereist is, en de klant zal ervoor zorgen dat PNAP de volledig factuurbedrag.
  5. Cliënt stemt ermee in dat Cliënt en PNAP zoveel mogelijk zullen samenwerken om het bedrag van de verschuldigde bronbelasting te minimaliseren door vooraf inklaringsaanvragen in te dienen onder de relevante dubbelbelastingverdragen, indien van toepassing, bij de relevante belastingdienst om het tarief of de belasting te verlagen of het bedrag vrij te stellen indien toepasselijk.
  6. Cliënt zal de ingehouden belasting tijdig bij de belastingdienst in rekening brengen.
 24. Vertrouwelijke informatie; Geen verzoek
  1. Elke partij erkent dat ze toegang zal hebben tot bepaalde vertrouwelijke informatie en materialen van de andere partij ("Vertrouwelijke informatie"). Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over het bedrijf, plannen, technologie, producten, bedrijfseigen software en klantinformatie van elke partij. PNAP duidt specifiek als vertrouwelijke informatie de interne documentatie, prijzen, tarieven, offertes en andere financiële informatie met betrekking tot deze MSA aan. De Klant duidt specifiek als zijn Vertrouwelijke Informatie alle gegevens en inhoud aan die zijn opgeslagen of verzonden door de Klant of die zijn geopend door PNAP, in verband met het gebruik van de PNAP-services onder deze MSA. Zowel de klant als PNAP moeten alle vertrouwelijke informatie vertrouwelijk houden en alleen vertrouwelijke informatie delen als deze MSA dit toestaat of wanneer dit wettelijk verplicht is. Beide partijen zullen alles in het werk stellen om deze Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden en beloven alle Vertrouwelijke Informatie binnen dertig (30) dagen na het verstrijken of beëindigen van deze MSA aan de andere partij te retourneren. Geen van beide partijen mag kopieën van vertrouwelijke informatie bewaren, behalve waar vereist door de wet of voor het bijhouden van administratieve gegevens.
  2. Informatie wordt niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie hieronder als de ontvangende partij door redelijk bekwaam bewijs kan aantonen dat dergelijke informatie: a) bekend was bij de ontvangende partij voordat deze werd onthuld door de onthullende partij, b) bekend wordt door openbaarmaking van een directe of indirecte bron die geen geheimhoudingsplicht heeft jegens de onthullende partij, c) algemeen bekend wordt of ophoudt vertrouwelijk te zijn (niet door schending van deze MSA door de ontvangende partij), of onafhankelijk is ontwikkeld zonder het gebruik van vertrouwelijke informatie van de openbaarmakende partij.
  3. De verplichtingen en beperkingen die hierin zijn uiteengezet met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie blijven van kracht gedurende de looptijd van deze MSA en gedurende drie (3) jaar na beëindiging of afloop ervan.
  4. Noch Klant, noch PNAP mag werknemers, aannemers of contractanten van de andere partij die aan hen bekend zijn geworden door deze relatie rechtstreeks met de partij hebben samengewerkt in verband met de verlening van diensten onder deze MSA. Dit blijft van kracht gedurende de gehele looptijd van Client MSA.
  5. Deze remedie doet geen afstand van het recht om andere door deze MSA toegestane rechtsmiddelen of voorlopige maatregelen te zoeken.
 25. Overmacht
 26. Noch Klant, noch PNAP is aansprakelijk voor mislukking of vertraging in de uitvoering van deze MSA als gevolg van oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben, inclusief maar niet beperkt tot oorlogshandelingen of terrorisme, overmacht, aardbevingen, overstromingen, embargo, rel, sabotage, tekort aan arbeidskrachten of geschillen , overheidshandelingen of het falen van internet. De getroffen partij dient de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en alles in het werk te stellen om eventuele storingen of vertragingen onder deze bepaling te corrigeren.

 27. Wijzigingen in deze MSA
 28. Deze MSA is onderhevig aan updates en aanpassingen. Updates worden altijd geplaatst op https://phoenixnap.com/cs/legal en het voortdurende gebruik van de diensten door de Klant dient als aanvaarding door de Klant van de updates en updates zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst. Wijzigingen van voorwaarden moeten schriftelijk worden goedgekeurd door PNAP. Wijzigingen in het beleid van PNAP met betrekking tot acceptabel gebruik, privacy en beveiliging kunnen worden bijgewerkt, waarbij alle updates van kracht worden na schriftelijke kennisgeving aan de klant en plaatsing op de locatie die beschikbaar is voor de klant.

 29. Gebruik van handelsnamen
  1. Noch Klant, noch PNAP zal de handelsnaam, handelsmerk, logo's of symbolen van de ander gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemachtigde vertegenwoordiger van de andere partij.
  2. PNAP mag de naam van de klant bekendmaken aan zijn werknemers, leveranciers, contractanten en serviceproviders die een redelijke behoefte hebben om te weten met het oog op het verlenen van diensten onder deze MSA.
  3. Tenzij anders verboden, mag PNAP de naam van de klant gebruiken in een lijst met klantreferenties of ander vergelijkbaar marketingmateriaal.
 30. Informatiebeveiliging
  1. De Klant verklaart en garandeert dat de verzameling, toegang, gebruik, opslag, verwijdering en openbaarmaking van de persoonlijke informatie van de eindklant voldoet aan en voldoet aan alle toepasselijke federale, staats- en buitenlandse privacy- en gegevensbeschermingswetten, evenals alle andere toepasselijke verordeningen en richtlijnen.
  2. Indien de Klant (een Serviceprovider) in de loop van zijn contact met zijn eindklant toegang heeft tot of zal verzamelen, toegang krijgen tot, gebruiken, opslaan, verwerken, verwijderen of openbaar maken van krediet-, debet- of andere betaalkaartinformatie, zal de Klant te allen tijde voldoen aan 12.9 van de Betaalkaartindustrie Data Security Standaard ("PCI DSS") vereisten, waaronder te allen tijde op de hoogte blijven van wijzigingen in de PCI DSS en het onmiddellijk implementeren van alle procedures en praktijken die nodig kunnen zijn om in overeenstemming met de PCI DSS te blijven, in elk geval op eigen kosten van de Klant en kosten.
 31. Exportaangelegenheden
  1. De Klant mag de overdracht van diensten naar een VS- of VN-embargo-land, niemand op de lijst van Speciaal aangewezen Nationals van de US Treasury Department, de Table of Denial Orders of de Entity List of proliferation concern van de US Commerce Department of de lijst met proliferatieproblemen niet overdragen of autoriseren. Lijst met uitgesloten partijen van de afdeling.
  2. Cliënt mag zich niet bevinden in, onder toezicht staan ​​van of een nationale inwoner zijn van enig land op een van de lijsten genoemd in sectie R (a) van deze algemene bepalingen.
  3. De Klant mag de diensten van PNAP niet gebruiken voor de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage, de productie, de opslag of het gebruik van nucleaire, chemische of biologische wapens, massavernietigingswapens in enig land vermeld in Landgroepen D: 4 en D: 3 in Supplement nr. 1 bij Deel 740 van de US Export Administration Regulations.
  4. Het is de Klant niet toegestaan ​​om via PNAP-diensten gegevens, materialen of andere items die worden beheerd voor export onder de International Traffic in Arms Regulations (ITAR Data) of andere toepasselijke wetten over te dragen zonder de MSA van PNAP naar de overdracht, tien (10) werkdagen van tevoren schriftelijke kennisgeving van de ITAR-gegevensoverdracht en alle noodzakelijke assistentie die nodig is om ons te helpen toestemming van de Amerikaanse regering te verkrijgen.
  5. De Klant is verantwoordelijk voor en zal PNAP alle kosten, uitgaven of schade vergoeden die zijn gemaakt in verband met de overdracht van ITAR-gegevens door de Klant zonder toestemming van PNAP.
 32. Wettelijke procedure
  1. PNAP behoudt zich het recht voor om te voldoen aan alle warrants, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen, dagvaardingen en andere wettelijke vereisten.
  2. De Klant geeft PNAP toestemming om in te stemmen met elke toegang, huiszoeking, inbeslagneming of andere overheidsactie die geldig is naar ons redelijk oordeel.
  3. PNAP stelt alles in het werk om de Klant binnen achtenveertig (48) uur na de dienstverlening op de hoogte te stellen van enige juridische procedure. Het niet naleven van deze kennisgeving zal onze rechten onder deze Sectie S niet beperken en vormt geen schending.
  4. PNAP behoudt zich het recht voor om de toegang door de Klant of een vertegenwoordiger van de faciliteit te beperken of te beëindigen vanaf en na betekening of kennisgeving van inbeslagneming en / of na ontvangst van een bevel van een rechtbank of overheidsinstantie.
  5. PNAP kan de faciliteit geheel of gedeeltelijk sluiten, inclusief en zonder beperking van het klantengebied, en om te voldoen aan een bevel van een stad, provincie, staat, provincie, federale of andere legitieme overheidsfunctionaris als PNAP redelijkerwijs bepaalt dat er een noodsituatie bestaat .
 33. Integratie, wijzigingen en scheidbaarheid
  1. Deze MSA en de bijlagen en bijlagen zijn de volledige MSA en vervangen alle eerdere MSA's, beloften, verklaringen, begrip en onderhandelingen tussen de partijen.
  2. Eventuele aanpassingen, aanpassingen, aanvullingen of ontheffingen moeten schriftelijk worden gedaan en uitgevoerd door geautoriseerde vertegenwoordigers van zowel de klant als PNAP.
  3. Als een bepaling in deze MSA ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de MSA volledig van kracht. Cliënt en PNAP zullen te goeder trouw opnieuw onderhandelen over de ongeldige bepaling en zijn gebonden aan de onderling overeengekomen vervangende bepaling.
 34. geen verklaring van afstand
  1. Het falen of uitstellen van een van beide partijen bij het uitoefenen van een van haar rechten onder deze MSA leidt niet tot een afstand van of wijziging van die rechten.
  2. Elke partij die afstand doet van enig recht onder deze MSA moet schriftelijk zijn.
 35. Toewijzing
  1. Door klant:
   1. De Klant zal de rechten van de Klant niet toewijzen of de taken van de Klant onder deze MSA (geheel of gedeeltelijk) delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PNAP, dergelijke toestemming niet op onredelijke gronden te onthouden. Dit omvat het volgende:
    1. Partnerschappen en LLC's: door de wet, vrijwillig of onvrijwillig intrekken of wijzigen van een meerderheid van partners of leden of een overdracht van een meerderheid van eigendomsbelangen, geaggregeerd of cumulatief, of de ontbinding van het partnerschap of LLC.
    2. Private Corporation: ontbinding, fusie, consolidatie of andere reorganisatie, verkoop of andere overdracht van meer dan een cumulatief totaal van 50% van de stemgerechtigde aandelen van het nettovermogen van de klant (behalve aan directe familieleden door schenking of overlijden), of verkoop, hypotheek, hypothecatie of pandrecht van meer dan een cumulatief totaal van 50% van de nettoactiva van de klant.
  2. Door PNAP:
   1. PNAP kan haar rechten en verplichtingen van deze MSA overdragen aan een of meer serviceproviders voor het leveren van gerelateerde facilitaire diensten en zal de Klant op de hoogte stellen van elke afspraak met een serviceprovider en hun contactgegevens verstrekken.
   2. PNAP kan haar belang in de faciliteit geheel of gedeeltelijk overdragen. In dat geval zal de nieuwe eigenaar (overnemer) de rol en verplichtingen van PNAP op zich nemen na de datum van overdracht en wordt PNAP automatisch ontheven van alle aansprakelijkheid die is ontstaan ​​na de datum van overdracht. Alle pogingen om deze bepaling toe te wijzen of te delegeren, zijn nietig. Deze MSA bindt en komt ten goede aan de opvolgers en toewijzingen van elke partij.
 36. Kennisgevingen

  Schriftelijke kennisgevingen moeten met de hand worden bezorgd, per aangetekende of aangetekende post worden verzonden (ontvangstbevestiging aangevraagd, gefrankeerd gefrankeerd) of per koerier worden verzonden met bewijs van aflevering (FedEx, UPS, enz.) Naar:

 37. Phoenix NAP, LLC
  Juridische afdeling van C / O
  2353 West University Drive
  Tempe, Arizona 85281

  Er kan een elektronische melding worden verzonden naar ondersteuning@phoenixnap.com.

  De leverdatum is de meldingsdatum.

 38. Ontwijkingen
 39. Indien nodig zal PNAP de cliënt verzoeken een schriftelijke verklaring af te leggen, te erkennen en af ​​te geven waarop kan worden vertrouwd door een potentiële hypotheekhouder, koper of andere soortgelijke last die alle redelijkerwijs gevraagde zaken bevestigt. PNAP en de geadresseerde van het certificaat hebben het recht om te vertrouwen op de informatie in het certificaat dat PNAP als waar, correct en volledig aan de klant heeft verstrekt en de klant mag deze niet later ontkennen, tegenspreken of enig standpunt innemen dat niet in overeenstemming is met de informatie in het certificaat .

 40. counterparts
 41. De MSA kan in twee of meer tegenhangers worden uitgevoerd en elk wordt als een origineel beschouwd, maar vormt samen hetzelfde instrument.

 42. De relatie tussen partijen
 43. Deze MSA brengt geen relatie of partnerschap, joint venture, dienstverband, franchise of ander agentschap tot stand tussen de klant en PNAP, behalve als PNAP en huurder. Noch Klant, noch PNAP heeft de bevoegdheid om de ander te binden of verplichtingen op te nemen namens de ander zonder de schriftelijke toestemming van de ander, tenzij die bevoegdheid is gespecificeerd in deze MSA.

 44. Taal
 45. De officiële taal van PNAP is Engels en het biedt geen vertalingen in een andere taal van services, ondersteuning, kennisgevingen, aanduidingen, specificaties of communicatie. Alle verwijzingen naar dagen in deze MSA hebben betrekking op kalenderdagen, tenzij anders aangegeven.

 46. Geen negatieve constructie
 47. Zowel de Klant als PNAP zijn het erover eens dat het deze MSA en de bijlagen en bijlagen heeft beoordeeld en de gelegenheid heeft gehad om een ​​juridisch adviseur te laten beoordelen, en dat het de bedoeling is dat deze MSA niet wordt opgevat als een van de partijen als redacteur.

 48. Vertegenwoordiging van autoriteit
 49. Elke persoon die deze MSA namens een entiteit ondertekent, verklaart en garandeert dat hij of zij de volledige bevoegdheid heeft om dit te doen. De ondertekenaars van deze MSA garanderen respectievelijk dat ze volledig gemachtigd zijn om deze MSA aan te gaan namens hun respectieve entiteit of persoon; dat entiteiten die vennootschappen, partnerschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn, naar behoren zijn georganiseerd, geldig bestaan ​​en een goede reputatie hebben; en dat het maken, uitvoeren en uitvoeren van deze MSA naar behoren is goedgekeurd door de bestuursorganen van de entiteiten en geen enkele bepaling schendt van de respectievelijke statuten, charters, statuten of partnerschaps-MSA's van de entiteit.

 50. Prioriteit

  Conflicten of discrepanties tussen delen van deze MSA worden bepaald door de volgende rangorde:

  1. Order of Service Bestelformulier
  2. Werkverklaring (SOW)
  3. Verantwoordelijkheidsmatrix (RM)
  4. Deze MSA
  5. Het addendum van de contracterende partij (CPA), anders dan de voorwaarden van deze MSA
  6. Beleid voor acceptabel gebruik, Privacy MSA, Service Level MSA

v.6; 10012021; ​phoenixNAP, LLC